Bases premis DeltaObjetiu

Els Premis Delta d’ADI-FAD, Associació de Disseny Industrial i Foment de les Arts i el Disseny s’atorguen des de 1961 en reconeixement a la feina dels dissenyadors i les empreses nacionals i internacionals, per celebrar l’excel·lència en el disseny industrial i reconèixer la seva importància com a expressió de valors econòmics, socials i culturals.

Èticament responsables cap a l’individu, la societat i l’ambient, els nous productes configuren la cultura material i immaterial d’una època i els Premis Delta contribueixen a registrar i visualitzar aquest patrimoni a Catalunya i a Espanya.

Al llarg d’aquests 58 anys, s’han celebrat 39 edicions dels Premis Delta. S’han alternat èpoques de convocatòries anuals amb d’altres bianuals, però sempre guiades per l’objectiu de reconèixer i promoure productes amb caràcter innovador, vigència formal, funcional i estètica, adequació mediambiental, impacte social, qualitat en els processos de fabricació i l’ús apropiat de tecnologies i materials.

Participació

Es poden presentar a la convocatòria de 2020 productes dissenyats per dissenyadors nacionals i produïts per empreses internacionals, o bé dissenyats per dissenyadors internacionals o nacionals i produïts per empreses nacionals, que hagin estat comercialitzats des de l’1 de gener de 2018.

Els productes presentats no poden haver- se presentat en edicions anteriors.

Els Premis Delta estan oberts a tota mena de productes i també autoproduccions.

Les empreses emergents, enteses com aquelles amb una trajectòria inferior a 3 anys, podran optar a una ajuda econòmica “ADI emergents”.

Fases dels premis

Els productes presentats es valoraran en dues fases:

Primera fase: tots els productes inscrits seran avaluats per un Comitè d’Experts que determinarà els seleccionats, per categories, que passen a la següent fase amb la denominació “Delta de Bronze”. El Comitè d’Experts està format per representants de diferents camps rellevants per al disseny de producte.

Els productes seleccionats pel Comitè d’Experts seran presents a l’exposició dels Premis ADI 2020 i inclosos en la publicació ADI Book 2020.

Segona fase: els productes “Delta de Bronze”, seleccionats i inscrits a la segona fase, competiran per un Delta d’Or i dos Deltes de Plata en cada categoria.

El jurat podrà declarar desertes les categories insuficientment representades.

També s’atorgarà un Delta d’Opinió mitjançant la votació dels socis del FAD que participin en la cerimònia del lliurament dels Premis ADI (16 de juny de 2020). Només s’atorgarà dret a un vot per soci – professional / empresa.

Categories

En aquesta edició es proposen 8 categories de producte, es donarà a escollir a quina categoria es vol participar al formulari d’inscripció. El comitè d’experts es reserva el dret de canviar de categoria el producte tenint en compte el valor de la innovació que aporti, també podrà declarar deserta una categoria o reformular-ne una de nova si així ho considera. Les categories proposades inicialment són:

1. Mobilitat: Inclou mitjans de transport individual com patinets elèctrics, skates, bicicletes, motos, i vehicles col·lectius (dues, tres i quatre rodes) de mobilitat terrestre, aèria i marítima o propostes d’accessoris o components relacionats amb la mobilitat, etc.

2. Equipament exterior: Inclou mobiliari urbà, complements per al jardí, jocs per a parcs infantils, paviments exteriors, micro- arquitectures efímeres exteriors, guinguetes, glorieta i marquesina, boies nàutiques, tancats exteriors, semàfor, etc.

3. Equipament interior: Inclou mobiliari i productes complementaris en espais d’interior per a ús domèstic o col·lectivitats, sanitaris, aixetes, manetes, complements per la llar, catifes, cortines, objectes de decoració, etc.

4. Il·luminació: Inclou elements d’il·luminació d’interiors, il·luminació pública, sistemes d’enllumenat, lluminàries, làmpades, mecanismes, sistemes de cablejar, etc.

5. Complements i eines: Inclou productes i accessoris per l’hàbitat i altres espais d’oficina i oci, productes com són parament i jocs de taula, arts, objectes i artesanies, elements de papereria. Eines i Utensilis, petites màquines, electrodomèstics, instruments musicals i elements de papereria o oficina.

6. Disseny pel cos: Inclou accessoris com ulleres, rellotges, wearables, auriculars, casc, bosses, maletes, material de viatge, equipament esportiu, moda i sabates, pròtesis, productes pel benestar i higiene personal, etc.

7. Dispositius digitals: Inclou dispositius digitals i electrònics, disseny d’interfícies i d’interacció, aparells domèstics, equipaments d’àudio, so i vídeo, dispositius portables, aparells informàtics i accessoris per informàtica, robòtica i maquinària industrial.

8. Packaging: Inclou envasos i embalatges de productes industrials, productes dissenyats pel sector alimentació, sanitari i retail com displays, elements de senyalització, comunicació i venta.

Premis

Delta de Bronze

Entre tots els productes presentats, el Comitè d’Experts farà una selecció dels productes que, segons els criteris establerts a l’apartat 6, mereixin ser candidats a Premis Delta d’Or o Plata. El nombre de productes variarà en funció de la quantitat total dels productes inscrits a la primera fase i, sobretot, de la seva qualitat.

Delta de Bronze inclou:

→ 2 diplomes Delta bronze.
→ Segell oficial Delta bronze.
→ Publicació com a Delta de bronze a l’ADI Book 2020.
→ Presència a la web dels Premis ADI 2020.
→ Presència a l’exposició dels Premis ADI 2020.
→ 3 invitacions a la cerimònia de lliurament dels Premis ADI 2020.
→ Suport promocional als mitjans de com. del FAD i la BCN Design Week. → Presència a la nota de premsa especial “Delta de Bronze”.

El Comitè d’Experts es reunirà el 05/03/2018 i determinarà quins productes presentats po- den accedir a “Delta de Bronze” i tenen opció de competir pels Deltes de Plata i els Deltes d’Or. La decisió es comunicarà als participants finalistes a través d’un missatge de correu electrònic.

Delta d’Opinió

Tots els productes “Delta de Bronze” poden optar a aquest premi, que s’atorga mitjançant votació presencial dels socis del FAD que participin a la cerimònia del lliurament de Premis ADI. Només hi haurà un premiat entre tots els productes.

Delta d’Opinió inclou:

→  2 trofeus Premi d’Opinió.

→  2 diplomes Premi d’Opinió.

→  Segell oficial Premi d’Opinió.

→  Element distintiu a l’exposició dels Premis ADI 2020.

→  Dret a formar part del fons de la col·lecció permanent de disseny industrial del Museu del Disseny de Barcelona.

→  Suport promocional als mitjans de comunicació del FAD i la Barcelona Design Week.

→  Presència a la nota de premsa especial de guanyadors.

Delta de Plata

El jurat serà l’encarregat de nominar dos Delta de Plata entre tots els productes “Delta Bronze” i per cada categoria.

Delta de Plata inclou:

→  2 trofeus Delta de Plata.

→  2 diplomes Delta de Plata.

→  Segell oficial Delta de Plata.

→  Element distintiu a l’exposició dels Premis ADI 2020.

→  Dret a formar part del fons de la col·lecció permanent de disseny industrial del Museu del Disseny de Barcelona.

→  Suport promocional als mitjans de comunicació del FAD i la Barcelona Design Week.

→  Presència a la nota de premsa especial de guanyadors.

Delta d’Or

És el màxim guardó que lliura el jurat dels Premis Delta. Un premi únic per cada categoria entre tots els productes seleccionats. Delta d’Or inclou:

→  2 trofeus Delta d’Or.

→  2 diplomes Delta d’Or.

→  Segell oficial Delta d’Or.

→  Element distintiu a l’exposició dels Premis ADI 2020.

→  Dret a formar part del fons de la col·lecció permanent de disseny industrial del Museu del Disseny de Barcelona.

→  Ponència en l’activitat ADI Making Of… organitzada per ADI-FAD.

→  Suport promocional als mitjans de comunicació del FAD i la Barcelona Design Week.

→  Presència a la nota de premsa especial de guanyadors.

→  Participació totalment gratuïta a la següent edició dels Premis Delta (això no implica accés directe a la segona fase, el producte serà valorat en igualtat de condicions a la primera fase del Premi).

Jurat i criteris de valoració

El jurat dels Premis Delta és independent i internacional. Està format per experts en diferents camps vinculats al disseny de producte que examinaran els productes a l’exposició dels Premis ADI 2020, seguint els següents criteris de valoració:

→  Caràcter innovador de la proposta en el camp conceptual, formal, funcional, productiu, estratègic, social i semàntic.

→  Capacitat de comunicació del producte i els seus valors estètics i culturals.

→  Integració entre tecnologia i disseny.

→  Usabilitat del producte.

→  Aspectes de sostenibilitat i adequació mediambiental.

El Jurat no pot participar als premis, en cas que algun dels membres estigui relacionat amb algun dels productes presentats, s’abstindrà durant la votació. En el transcurs de les deliberacions, en cas d’empat, el president del jurat posseeix el vot de qualitat. El jurat emetrà el seu veredicte justificat i inapel·lable i atorgarà els Premis a l’acte públic de la cerimònia de lliurament de Premis ADI (16 de juny de 2020).

Inscripcions

1a Fase del 23/12/2019 al 10/02/2020 prorrogada fins al 25/02/2020

El preu de la inscripció a la primera fase és de 60€ (IVA inclòs) per cada producte presentat.

Per a tots els socis d’ADI-FAD la inscripció del primer producte és gratuïta.

La inscripció es realitza en línia a premis.adifad.org mitjançant un formulari.

Totes aquelles inscripcions que no entreguin tota la documentació segons els paràmetres indicats a continuació seran desqualificades.

Els participants han d’omplir obligatòriament tots els camps del formulari, on se’ls demanarà:

→  Nom del producte.

→  Dades de l’empresa productora.

→  Dades del dissenyador, estudi o empresa de disseny. Si el producte ha estat desenvolupat per l’equip intern de l’empresa o l’estudi, s’ha d’especificar el nom de l’estudi o bé “Departament de Disseny”. Si el producte resulta guanyador, l’empresa o estudi podran proporcionar els noms dels integrants del departament perquè siguin citats.

→  Tipologia de producte per associar-lo a una categoria.

→  Dimensions.

→  Data de comercialització del producte.

→  Preu/s del/s producte/s en euros. →  Una breu descripció dels atributs del producte més destacables i que el fan únic (funcionalitat, estètica, materials, processos, certificacions, etc.) en català o castellà, i anglès obligatori (màxim 150 paraules.)

→  Tres imatges representatives del producte. Formats JPG i TIFF. Resolució 300 dpi.

→  Descripció del producte en català, castellà i anglès obligatori.

El jurat pot desestimar un producte per falta d’informació.

Opcionalment, es poden adjuntar els següents documents:

→ Vídeo explicatiu del producte (enllaç a YouTube/Vimeo).

→ Memòria del producte amb la informació tècnica i més especificacions en català o castellà i anglès (enllaç).

→ Catàleg comercial i tarifa on consti el PVP vigent del producte (enllaç).

2a Fase, de març a abril

Els responsables dels productes seleccionats hauran de fer efectiu un segon pagament de 600€ (IVA inclòs) per cada producte seleccionat, per obtenir la certificació “Delta de Bronze” que dona accés a la següent fase.

Només els productes amb la certificació Delta de Bronze participaran a l’exposició dels Premis ADI 2020 i es publicaran a l’ADI Book 2020.

Per a tots els socis ADI-FAD el primer producte té un descompte de 100€ (IVA inclòs). Els productes seleccionats d’empreses emergents, podran gaudir en aquesta fase de l’ajuda “ADI Emergents”, així doncs el pagament serà de 350€ (IVA inclòs).

El jurat valorarà els productes físicament a l’exposició dels Premis ADI 2020. Per tant, s’han de presentar físicament tal com es comercialitzen. En cas que les mides ho impedeixin, l’empresa productora subministrarà tota la informació gràfica i/o audiovisual necessària perquè el jurat en pugui efectuar una correcta avaluació. També indicarà la ubicació física del producte en qüestió per a una eventual verificació en persona. En cas de necessitar més informació sobre qualsevol dels productes finalistes, el jurat podrà posar-se en contacte amb l’empresa durant la deliberació per resoldre dubtes o demanar aclariments sobre el producte.

El lloc i la data de lliurament i recollida dels productes admesos per formar part de l’exposició es comunicarà amb l’antelació oportuna mitjançant un correu electrònic.

Les despeses de transport fins a o des del FAD o el magatzem que s’habiliti, aniran a càrrec del participant. Durant el transport de cada producte, totes les despeses auxiliars, l’embalatge, el transport i assegurança, així com els costos d’altres materials per a la presentació del projecte seran responsabilitat del participant.

Qualsevol observació i/o consulta sobre l’organització, interpretació de les bases, publicació del catàleg i procés de selecció s’ha de fer per escrit, dirigida a l’atenció del president de l’ADI-FAD amb el concepte Premis Delta 2020 i enviada per correu electrònic a premisadi@fad.cat, o bé per correu postal a:

ADI-FAD / Edifici Disseny HUB Barcelona

Premi DELTA 2020
C/Badajoz 175-177 Planta -1
08018 Barcelona

Informació legal

Exposició

→ El FAD assegurarà els productes des del moment del seu lliurament fins a
la data fixada per a la seva devolució. L’organització no es farà responsable d’aquelles peces que no siguin reco- llides a la data estipulada. El FAD es fa responsable de possibles desperfectes i les seves indemnitzacions, sempre que estiguin recollides dins dels parà- metres estipulats per l’assegurança. Ni el FAD ni l’ADI-FAD són responsables de cap desperfecte o incidència que les peces seleccionades presentades a l’exposició puguin patir durant el trasllat des de i fins al FAD.

→ Un cop finalitzada l’exposició, es comunicarà als seleccionats per correu electrònic la data i el lloc de recollida de productes. En cas de no retirar-se el material en el període de temps estipulat, l’ADI-FAD disposarà d’ells de la forma que consideri oportuna.

Drets dels Premis Delta 2020

→ Tots els productes guanyadors dels Premis Delta 2020 adquireixen el dret a integrar-se en el fons del Museu del Disseny de Barcelona, com a part de la Col·lecció Permanent de Disseny Industrial gestionada per aquest centre.

→ Els productes guanyadors podran utilitzar la marca homologada Delta ADI-FAD 2020, en les seves versions d’Or i Plata. L’ús de les marques se sotmetrà a la normativa gràfica de l’ADI- FAD i aquestes podran incorporar-se als productes, impresos o promocions habituals de les empreses.

→ Els productes seleccionats inscrits a la segona fase podran disposar de la marca “Delta de Bronze”.

Difusió

→ L’ADI-FAD es reserva el dret a organitzar diferents activitats de difusió, així com una exposició itine- rant amb els productes seleccionats i els guanyadors. Per aquest motiu, les empreses hauran de facilitar, en la mesura del possible, el producte seleccionat o guanyador, quan l’ADI- FAD ho requereixi per a aquest tipus d’esdeveniments.

Condicions legals

→ L’ADI-FAD no es responsabilitza de la veracitat de les dades aportades pels participants.

→ La participació en aquests Premis pressuposa la total acceptació de les bases, la interpretació de les quals co respon a la Junta de l’ADI-FAD.

→ La convocatòria dels Premis Delta 2020 es farà pública per mitjà d’aques- tes bases i a través de la seva difusió als mitjans de comunicació.

→ El material i els productes que s’hagin presentat pertanyen als seus autors, essent aquesta una propietat irrenun- ciable. El disseny presentat no pot incomplir de cap manera els drets de propietat intel·lectual i/o industrial de cap tercer. La responsabilitat, en cas d’infracció de drets de tercers, recaurà en el participant.

Els participants han de declarar els noms de qualsevol tercer que pugui tenir drets de propietat intel·lectual, morals o d’un altre tipus en tot allò relacionat amb la inscripció, el seu disseny o desenvolupament. Els participants han de poder demostrar, prèvia sol·licitud, que qualsevol dret d’un tercer ha estat cedit, llicenciat en favor del/dels participant/s, o que s’ha renunciat al mateix de manera apropiada, amb caràcter general.

→ Participant als premis, els participants reconeixen sotmetre’s a aquestes Bases Oficials i els Termes i Condicions que són finals i vinculants en tots els aspectes, quedant especificat que el jurat no està obligat a exposar els motius de les seves decisions. En cas que el jurat decideixi que qualsevol dels seleccio- nats o el guanyador s’han convertit en inelegibles, escollirà un nou guanyador (o nous seleccionats) a la seva pròpia voluntat. No es mantindrà cap correspondència referent a aquest tema.

→ Les inscripcions podran mostrar-se a voluntat de l’ADI-FAD, que es reserva el dret de no mostrar els treballs que consideri inadequats.

→ Els participants accepten formar part en qualsevol fotografia, entrevista, pel·lícula/vídeo i activitat promocional similar relacionada amb aquest concurs, tal com pugui ser raonablement sol·licitat per l’ADI-FAD, sense cap pagament addicional. Especialment, quedarà degudament autoritzat l’ús del nom del participant, la seva biografia i imatge, fotos i/o vídeos/pel·lícules de l’ADI-FAD i materials de màrqueting d’agències relacionades.

→ No s’acceptarà en aquest concurs cap responsabilitat en relació a cap ins- cripció fora de termini, perduda, corrup- ta, il·legible o incompleta. Tota inscrip- ció que incorri en qualsevol d’aquests casos serà rebutjada segons l’absoluta discreció de l’ADI-FAD. El comprovant de l’enviament de la inscripció no s’ac- ceptarà com a prova de lliurament.

→ Si qualsevol participant (incloent-hi els guanyadors nacionals i internacionals) incompleix qualsevol d’aquestes normes oficials o termes i condicions, quedarà desqualificat i immediatament retornarà a l’ADI-FAD el premi rebut en relació amb aquest concurs.

→ El participant allibera a l’ADI-FAD i a qualsevol dels seus socis, càrrecs directius i empleats de qualsevol responsabilitat per lesió, pèrdua o danys de qualsevol mena relacionats amb la participació en el concurs o resultants de l’acceptació, possessió o ús/mal ús de qualsevol premi.

→ L’ADI-FAD es reserva el dret a reproduir, en publicacions i revistes, qualsevol dels productes que s’hagin presentat i es compromet a informar sempre de la identitat del seu autor i el seu fabricant.

→ L’ADI-FAD no és responsable de les reclamacions per plagi, desperfectes o furt que puguin patir els productes per causes alienes a l’organització.

→ L’ADI-FAD es reserva el dret a poder canviar algun aspecte de les bases o el format de lliurament dels projectes.

→ El Premi Delta estarà regulat per la legislació espanyola i s’interpretarà d’acord amb ella.

→ Qualsevol reclamació o qüestió que sorgeixi en virtut de, o en relació amb el present concurs, el premi o aquestes Bases Oficials, estarà subjecta a la jurisdicció exclusiva de l’Estat.

Qualsevol consulta que vulgui fer-se referent al concurs serà atesa de 10 a 14 hores a:

ADI-FAD (Edifici Disseny HUB Barcelona)
Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38 Planta -1 08018 Barcelona
(34) 932 566 771

Descarregar bases ↓