Bases Medalles ADIObjectiu

ADI-FAD, l’Associació de Disseny Industrial del Foment de les Arts i el Disseny, convoca els joves dissenyadors formats recentment a les escoles a presentar el seu Projecte Final de Grau, Màster o Postgrau a les Medalles ADI 2020 en el marc dels Premis ADI 2020.

Creades el 1976, amb una convocatòria biennal i paral·lela als Premis Delta de l’ADI-FAD, que s’atorga des de 1961, les Medalles ADI van néixer amb l’objectiu de contribuir a establir ponts d’unió entre l’àmbit acadèmic i el món industrial. És un premi amb una gran tradició en el panorama del disseny del nostre país que fomenta el futur talent de les generacions més joves.

Al llarg de 44 anys s’han celebrat 27 edicions de les Medalles ADI, sempre guiades per l’objectiu de reconèixer i promoure projectes de caràcter innovador, posant un èmfasi especial en el procés creatiu
i la investigació; la resolució formal, funcional i estètica; la seva adequació mediambiental, l’impacte social i l’aplicació adequada de tecnologies i materials.

Participació

Poden presentar-se a la convocatòria de les Medalles ADI 2020 tots els joves dissenyadors el Projecte Final dels quals hagi estat aprovat entre l’any 2018
i el final de la convocatòria actual i que provinguin de qualsevol de les escoles que imparteixen estudis de nivell superior de disseny industrial, de producte o de disciplines afins.

Es podran presentar tots els estudiants espanyols o estrangers que hagin realitzat el projecte final en una escola espanyola i també els estudiants espanyols que hagin realitzat el projecte final a l’estranger.

Queden exclosos els projectes que hagin optat a Medalles ADI en edicions anteriors o que hagin sigut comercialitzats abans del tancament de la inscripció a les Medalles ADI 2020.

Funcionament del premi

Les inscripcions són gratuïtes i poden realitzar-se per iniciativa pròpia, per invitació o suggeriment dels observadors nombrats per la Junta de l’ADI-FAD o per tercers.

Tots els projectes inscrits entre el 20 de desembre de 2019 i el 10 de febrer de 2020 seran avaluats per un jurat format per professionals del disseny, de la comunicació i de la docència, nacionals i internacionals.

La convocatòria s’articula en dues fases. La primera fase serà una preselecció de projectes de forma digital. En la segona fase, i de manera presencial, el jurat seleccionarà a partir del prototip, dossier i plafó A2, un màxim de dotze projectes d’entre tots els presentats que optaran als guardons de Medalla d’Or, Medalla de Plata i Medalla de Bronze als tres projectes que considerin.

Els projectes seleccionats optaran a la Medalla d’Opinió, s’exhibiran a l’exposició dels Premis ADI 2020, i seran inclosos a la publicació ADI Book 2020.

Premis

Selecció Medalles ADI (12)

→ Dos diplomes de Selecció Medalla ADI. Un per a l’estudiant i l’altre per al centre educatiu.
→ Segell oficial de Selecció Medalla ADI.
→ Publicació com a Selecció Medalla a l’ADI Book 2020.
→ Dos ADI Book 2020. Un per a l’estudiant i l’altre per al centre educatiu.
→ Presència a la web dels Premis ADI 2020.
→ Presència a l’exposició dels Premis ADI 2020.
→ Dues invitacions a la cerimònia de lliurament dels Premis ADI 2020.
→ Suport promocional als mitjans de comunicació del FAD i la Barcelona Design Week.
→ Presència a la nota de premsa especial dels seleccionats dels Premis ADI.
→ A més a més els següents guardons inclouen:

Medalla ADI d’Or (1)

→ 1 Medalla ADI d’Or dissenyada per la guanyadora de l’anterior edició: Mireia Mesalles López.
→ 2 diplomes Medalla ADI d’Or.
→ Segell oficial Medalla ADI d’Or.
→ Element distintiu a l’exposició dels Premis ADI 2020.
→ Presència a la nota de premsa especial de guanyadors.
→ Encàrrec remunerat del disseny de les Medalles de la següent edició.
→ Inscripció a un workshop internacional a Boisbuchet.
→ Inscripció gratuïta a l’ADI-FAD durant un any, com a soci Talent.

Medalla ADI de Plata (1)

→ 1 Medalla ADI de Plata dissenyada per la guanyadora de l’anterior edició: Mireia Mesalles López.
→ 2 diplomes Medalla ADI de Plata.
→ Segell oficial Medalla ADI de Plata.
→ Element distintiu a l’exposició dels Premis ADI 2020.

→ Presència a la nota de premsa especial de guanyadors.
→ Inscripció gratuïta a l’ADI-FAD durant un any, com a soci estudiant Talent.

Medalla ADI de Bronze (1)

→ Una Medalla ADI de Bronze dissenyada per la guanyadora de l’anterior edició: Mireia Mesalles López.

→ Dos diplomes Medalla ADI de Bronze.
→ Segell oficial Medalla ADI de Bronze.
→ Element distintiu a l’exposició dels Premis ADI 2020.

→ Inscripció gratuïta a l’ADI-FAD durant un any, com a soci est. Talent.

→ Presència a la nota de premsa especial de guanyadors.

Medalla ADI d’Opinió (1)

→ Segell oficial Medalla ADI d’Opinió.
→ Element distintiu a l’exposició dels Premis ADI 2020.
→ Presència a la nota de premsa especial de guanyadors.
→ Inscripció gratuïta a l’ADI-FAD durant un any, com a soci estudiant Talent.

Jurat

La valoració dels projectes presentats a les Medalles ADI 2020 es realitza en dues fases, una primera sessió on-line i una altra sessió presencial. En aquesta sessió, els projectes seran valorats pel jurat de manera anònima, sense coneixement de l’escola ni el nom de l’alumne. El jurat de les Medalles ADI 2020 estarà format per 5 persones. En cas que algun membre del jurat estigui relacionat amb algun dels projectes presentats, s’abstindrà durant la votació. En el transcurs de les deliberacions, en cas d’empat, el president del jurat posseeix el vot de qualitat.

Alexis Georgacopoulos. Dissenyador industrial i Director de ECAL École cantonale d’art de Lausanne

Eva Prego Dissenyadora industrial i Co-fundadora de Stone Designs

Marcelo Ghio Director d’estratègia a Experimenta Magazine

Mireia Mesalles Dissenyadora industrial i guanyadora de la Medalla d’Or 2018

Rita Barata Arquitecta i Directora de Màrqueting a PMMT & Friendly Materials Manager

Criteris de valoració

El jurat emetrà el seu veredicte justificat i inapel·lable i atorgarà les Medalles ADI en l’acte públic de la cerimònia de lliurament dels Premis ADI el 16 juny de 2020, juntament amb la Fundació Banc Sabadell. El jurat no podrà declarar desert el premi, però es reserva el dret de canviar les condicions d’assignació dels premis.

Els criteris de valoració seran:

→  Adequació de la investigació que justifica la proposta i resolució formal.

→  Caràcter innovador de la proposta en el camp conceptual, funcional, estètic, estratègic, productiu, social i econòmic.

→  Capacitat de comunicació del producte.

→  Integració entre tecnologia i disseny.

→  Usabilitat del producte.

→  Aspectes de sostenibilitat i adequació mediambiental.

Inscripcions

La inscripció és gratuïta i es realitza en línia al web www.premis.adifad.org. Les inscripcions que no entreguin tota la documentació segons els paràmetres indicats quedaran desqualificades. El període d’inscripció s’obre el dia 20 de desembre de 2019 i es tanca el 30 de gener de 2020. La data està subjecta a canvis a discreció de l’ADI-FAD.

És imprescindible que tots els materials entregats siguin anònims i estiguin referenciats amb el títol del projecte, no s’accepten projectes on aparegui el nom de l’autor o centre educatiu. Els documents necessaris per omplir el formulari d’inscripció són:

1a Fase del 20/12/2019 al 10/02/2020 prorrogada fins al 25/02/2020

→ Plafó DIN-A2 digital, vertical i anònim, explicatiu del projecte mitjançant imatges i text (ha d’incloure dos idiomes: català
o castellà i anglès). Formats: PDF o JPG. Contingut del plafó:

·  Títol del projecte.

·  Descripció del projecte: Un text breu que inclogui un titular descriptiu de 150 paraules (per idioma) en català o castellà i anglès obligatori.

·  Imatges i/o plànols del projecte. → Memòria: Document justificatiu digital. Formats digital: PDF o JPG. → Vídeo: Enllaç a un vídeo explicatiu del projecte. → 3 imatges JPG: per difusió digital. → Matrícula: Una còpia de la matrícula de l’últim curs realitzat o document que ho acrediti (en cas de ser un treball realitzat per diversos estudiants, només cal la matrícula d’un d’ells). Format: PDF o JPG.

2a Fase del 10/03/2020 al 23/03/2020

Els dissenyadors dels projectes preseleccionats a la primera fase seran contactats mitjançant correu electrònic i hauran de presentar a les oficines de l’ADI-FAD la següent documentació:

→ Maqueta o prototip a escala real (especificar l’escala quan no sigui E:1/1).

→ Plafó DIN-A2 vertical i anònim, s’ha de presentar físicament imprès i muntat sobre un suport rígid.

→ 3 imatges en format TIFF (300 dpi) per publicar a l’ADI Book, amb dimensions orientatives de 21×29 cm. Acompanyat d’un document de text amb el peu d’imatge i el copyright.

→ Materials complementaris: es podran presentar també físicament annexos, proves de materials, dossiers, etc.

La documentació s’ha d’enviar per correu postal o entregar personalment a les oficines de l’ADI-FAD:

Direcció postal: Edifici Disseny Hub Barcelona, Carrer Badajoz, 175-177, 08018 Barcelona. A l’atenció ADI-FAD Medalles ADI 2020. Indicar el nom de l’estudiant i títol del projecte.

Direcció oficines de l’ADI-FAD: Edifici Disseny Hub Barcelona, Plaça de les Glòries Catalanes, 37-38, Planta -1, 08018 Barcelona. Horari de 10h a 14h i de 15h a 18h.

Contacte: Neus (34) 932 566 771, premisadi@fad.cat

Informació legal

Exposició

→ Els Projectes Seleccionats es mostra- ran en l’exposició de la Barcelona Design Week i els prototips o maquetes hauran de romandre en aquesta fins a la finalització de la mateixa a l’octubre.

→ El FAD assegurarà els prototips o ma- quetes des del moment del seu lliurament fins a la data fixada per a la seva recollida. L’organització no es farà responsable d’aquelles peces que no siguin recollides a la data estipulada. El FAD, com a prene- dor de l’assegurança de l’exposició, es fa responsable de possibles desperfectes i les seves indemnitzacions, sempre que estiguin recollides dins dels paràmetres estipulats per l’assegurança. Ni el FAD, ni l’ADI-FAD es responsabilitzen del deteriora- ment de les peces exposades en la mostra, més enllà de l’estrictament estipulat i aprovat per l’assegurança. Tampoc es fa responsable cap de les dues entitats de cap desperfecte o incidència que les peces Finalistes presentades a l’exposició puguin patir durant el trasllat fins a i des del FAD.

→ Un cop finalitzada l’exposició, es comuni- carà per correu als seleccionats la data i el lloc de recollida de productes. En cas de no retirar-se el material en el període de temps estipulat, l’ADI-FAD disposarà d’ells de la forma que consideri oportuna.

→ Les despeses de transport fins a o des del FAD o fins a o des del magatzem que s’habiliti correran a càrrec del participant. Durant el transport de cada projecte, totes les despeses auxiliars, inclosos les d’em- balatge, transport i assegurança, totes les inscripcions i el cost d’altres materials per a la presentació del projecte, aniran a càrrec del participant.

→ Els Projectes presentats quedaran a la disposició de l’ADI-FAD per a que l’entitat pugui dur a terme la promoció i difusió dels premiats i seleccionats.

Drets de les Medalles ADI 2020

→ Els productes guanyadors podran utilitzar la marca homologada Medalles ADI 2020, en les seves versions d’Or, Plata, Bronze i Opinió, respectivament. L’ús de les marques se sotmetrà a la normativa gràfica de l’ADI- FAD.

→ Els productes Seleccionats inscrits en la segona fase podran disposar de la marca registrada i homologada per l’ADI-FAD “Selecció Medalles ADI 2020”, on figurarà la condició de producte Seleccionat 2020.

Difusió

→ L’ADI-FAD es reserva el dret d’organit- zar diferents activitats de difusió, així com una exposició itinerant amb els productes seleccionats i els guanyadors. Per aquest motiu, els dissenyadors hauran de facilitar, en la mesura del possible, el material expo- sat del Projecte Seleccionat o guanyador quan l’ADI-FAD ho requereixi per a aquest tipus d’esdeveniments.

Clàusula informativa Política de Privacitat

→ Les dades que voluntàriament ens proporcioni durant tota la realització del concurs, seran tractades per ADI-FAD per donar resposta a la seva sol·licitud de participació en els “PREMIS ADI 2020” i per la gestió i organització d’aquest i per avisar-lo de convocatòries futures. Les seves dades no seran cedides a tercers, excepte quan sigui indispensable per la prestació del servei, segons les bases específiques del concurs, o obligacions legals. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, oposició i supressió de les dades a través del correu electrònic adi@adifad.org.

Condicions legals

→ L’ADI-FAD no es responsabilitza de la veracitat de les dades aportades pels participants.

→ La participació en aquests Premis pres- suposa la total acceptació de les bases, la interpretació de les quals correspon a la Junta de l’ADI-FAD.

→ La convocatòria de les Medalles ADI 2020 es farà pública per mitjà d’aquestes bases i a través de la seva difusió als mit- jans de comunicació.

→ El material i els treballs que s’hagin presentat pertanyen als seus autors, sent aquesta una propietat irrenunciable. El disseny presentat no pot incomplir de cap manera els drets de propietat intel·lectual i/o industrial de cap tercer. La responsabi- litat, en cas d’infracció de drets de tercers, recaurà en el participant.

→ Els participants han de declarar els noms de qualsevol tercer que pugui tenir drets de propietat intel·lectual, morals o d’un altre tipus en tot allò relacionat amb la inscrip- ció, el seu disseny o desenvolupament. Els participants han de poder demostrar, prèvia sol·licitud, que qualsevol dret d’un tercer ha estat cedit, llicenciat en favor del/dels par- ticipant/s, o que s’ha renunciat al mateix de manera apropiada, amb caràcter general.

→ Participant en el concurs, els participants reconeixen sotmetre’s en aquestes Bases Oficials i els Termes i Condicions que són finals i vinculants en tots els aspectes, quedant especificat que el Jurat no està obligat a exposar els motius de les seves decisions. En cas que el Jurat decideixi que qualsevol dels seleccionats o guanyadors s’han convertit en inelegibles, escollirà un nou guanyador (o nous seleccionats) a la seva pròpia voluntat.

→ Les inscripcions podran mostrar-se a vo- luntat de l’ADI-FAD, que es reserva el dret de no mostrar els treballs que consideri inadequats.

→ Els participants accepten formar part de qualsevol fotografia, entrevista, pel·lícu- la/vídeo i activitat promocional similar relacionada amb aquest concurs, tal com pugui ser raonablement sol·licitat per l’ADI-FAD, sense cap pagament addicional. Especialment, quedarà degudament auto- ritzat l’ús del nom del participant, la seva biografia i imatge, fotos i/o vídeos/ pel·lícu- les de l’ADI-FAD i materials de màrqueting d’agències relacionades.

→ No s’acceptarà en aquest concurs cap responsabilitat en relació a cap inscripció fora de termini, perduda, corrupta, il·legible o incompleta. Tota inscripció que incorri en qualsevol d’aquests casos serà rebutjada segons l’absoluta discreció de l’ADI-FAD. El comprovant de l’enviament de la inscripció no s’acceptarà com a prova de lliurament.

→ Si qualsevol participant (incloent-hi els guanyadors nacionals i internacionals) incompleix qualsevol d’aquestes normes oficials o termes i condicions, quedarà desqualificat i immediatament retornarà a l’ADI-FAD el premi rebut amb relació a aquest concurs.

→ El participant allibera a l’ADI-FAD i a qualsevol dels seus socis, càrrecs directius i empleats de qualsevol responsabilitat per lesió, pèrdua o danys de qualsevol tipus re- lacionats amb la participació en el concurs o resultants de l’acceptació, possessió o ús/mal ús de qualsevol Premi.

→ L’ADI-FAD es reserva el dret a reproduir, en publicacions i revistes, qualsevol dels productes que s’hagin presentat i es com- promet a informar sempre de la identitat del seu autor i el seu fabricant.

→ L’ADI-FAD no és responsable de les reclamacions per plagi, desperfectes o furt que puguin patir els productes per causes alienes a l’organització.

→ L’ADI-FAD es reserva el dret a poder can- viar algun aspecte de les bases o el format de lliurament dels Projectes.

→ Les Medalles ADI estaran regulades per la legislació espanyola i s’interpretarà d’acord amb ella. Qualsevol reclamació o qüestió que sorgeixi en virtut de, o en relació amb el present concurs, el Premi o aquestes Bases Oficials, estarà subjecta a la jurisdicció exclusiva d’Espanya.

Qualsevol consulta que vulgui formular-se referent al concurs serà atesa de
10 a 14 hores a: Presencialment: ADI-FAD Edifici Disseny Hub Barcelona Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38, Planta -1, 08018 Barcelona. T: (34) 932 566 771, M: premisadi@fad.cat / adi@adifad.org

Descarregar bases ↓