Bases ADI CulturaObjectiu

En el marc dels Premis ADI, i des de 2016, ADI-FAD va constituir els Premis ADI Cultura, que tenen com a objectiu promoure el reconeixement públic dels projectes que ajuden al foment social i cultural del disseny, que incentiven el diàleg, les idees, les iniciatives, les exposicions i les publicacions en el sector.

Participació

Els premis ADI Cultura estan oberts a projectes de tipologies molt diverses, com ara les que es nomenen a continuació, entre d’altres:

Projectes el resultat dels quals es dóna dins el marc teòric no objectual i que genera impacte, crítica i difusió en l’àmbit del disseny o que se centrin en un objecte o producte. Poden ser per exemple: publicacions, exposicions, cicles i congressos, accions, espais físics —galeries, botigues— o espais virtuals —pàgines web, blogs, aplicacions— programes docents, filmacions, i tots aquells conceptes encara per explorar.

Els projectes amb una forta vessant conceptual i d’innovació, que siguin processos experimentals, interdisciplinaris, instal·lacions, peces úniques o sèries numerades, objectes fora dels circuits comercials comuns o els que ajudin a recuperar o obrir noves vies en el disseny de producte.

El premi està obert a propostes de l’àmbit estatal, realitzades per individus o col·lectius i amb les característiques següents:

→ Projectes que s’hagin donat a conèixer fins 3 anys abans del tancament de la convocatòria.

→ Projectes realitzats a l’estat espanyol o l’estranger, on el principal responsable sigui espanyol.

→ Projectes finançats amb capital espanyol.

Queden exclosos els projectes que ja hagin sigut seleccionats als Premis ADI Cultura d’edicions anteriors.

Funcionament

Les inscripcions són gratuïtes i poden realitzar-se per iniciativa pròpia o per invitació o suggeriment dels observadors nomenats per la junta de l’ADI-FAD en qualsevol de les següents categories:

→ Projectes de recerca i experimentació: accions, esdeveniments de caràcter experimental, objectes fora dels circuits comercials, instal·lacions, tesis doctorals, projectes teòrics i especulatius, tallers de creació, etc.

→ Projectes de divulgació: exposicions, conferències, cicles, festivals, esdeveniments, galeries, filmacions, etc.

→ Publicacions: llibres, revistes, pàgines web, blogs, aplicacions, etc.

Tots els projectes inscrits entre el 25 de novembre de 2021 i el 20 de gener de 2022 seran avaluats per un jurat format per professionals del disseny, de la comunicació i de la docència, nacionals i internacionals. El jurat selecciona un màxim de dotze projectes, entre els que atorgarà els Premis ADI Cultura Projecte.

Premis

Els projectes seleccionats estaran presents a l’exposició dels Premis ADI 2022 i inclosos a la publicació ADI Book 2022, que també recollirà en una llista els projectes presentats, no seleccionats, que el jurat consideri.

Entre tots els projectes presentats, el jurat seleccionarà els dotze millors, i entre ells atorgarà els següents guardons dels Premis ADI Cultura Projecte:

→ Un premi ADI Cultura d’Or.
→ Dos premis ADI Cultura de Plata.
→ Nou premis ADI Cultura de Bronze.

Tots els projectes seleccionats pel jurat poden optar al premi ADI Cultura d’Opinió, que s’atorga mitjançant votació presencial dels socis del FAD que participin en la cerimònia del lliurament de Premis ADI. Només hi haurà un premiat entre tots els projectes.

El Premi ADI Cultura Trajectòria reconeixerà la trajectòria continuada d’aquells projectes o persones rellevant en l’àmbit del disseny de producte. S’atorgarà un únic premi en aquesta categoria per a cada edició, triat per la Junta Directiva de l’ADI-FAD entre les propostes d’iniciativa pròpia, per invitació o per suggeriment dels observadors.

Els guardonats rebran com a reconeixement:

ADI Cultura de Selecció
→ Segell oficial ADI Cultura Selecció.
→ 1 ADI Book.
→ Publicació del projecte a l’edició ADI Book 2022.
→ Presència a la web dels Premis ADI 2022.
→ Presència a l’exposició dels Premis ADI 2022.
→ Suport promocional als mitjans de comunicació de l’ADI-FAD, FAD i de la Barcelona Design Week.
→ Presència a la nota de premsa especial dels seleccionats dels Premis ADI.
→ 2 invitacions per a la cerimònia de lliurament dels Premis ADI 2022.

ADI Cultura de Bronze
→ 1 Diploma acreditatiu.
→ Segell oficial ADI Cultura de Bronze.

ADI Cultura d’Or, Plata, Opinió i Trajectòria
→ 1 Trofeu.
→ 1 Diploma acreditatiu.
→ Segell oficial ADI Cultura d’Or, Plata, Opinió o Trajectòria.
→ Element distintiu a l’exposició que destaqui el projecte com a guanyador.
→ Invitació en alguna de les activitats regulars de l’ADI-FAD per explicar el projecte.
→ Presència a la nota de premsa especial de guanyadors dels Premis ADI.

Jurat i procediment

La valoració dels projectes presentats als Premis ADI Cultura 2022 es realitza en una sola fase en una sessió presencial en què es convoca el jurat el dia 22 de febrer de 2022. 

Els membres del jurat no poden participar en el premi. Durant el transcurs de les deliberacions, en cas d’empat, el president del jurat posseeix el vot de qualitat. 

Els criteris de valoració seran: 

→ Adequació de la investigació que justifica la proposta.

→ Relació i adequació del projecte en el seu context actual.

→ Caràcter innovador de la proposta en el camp conceptual, estratègic, social i econòmic.

→ Qualitat del desenvolupament de la proposta en l’àmbit conceptual i formal.

→ Eficàcia de comunicació del projecte. Impacte mediàtic en la societat.

El jurat emetrà el seu veredicte justificat i inapel·lable, i atorgarà els premis en l’acte públic de la cerimònia de lliurament dels Premis ADI el juny de 2022. El jurat no podrà declarar desert el concurs, però es reserva el dret de canviar les condicions d’assignació dels premis.

Inscripcions

Les inscripcions són gratuïtes i es realitzen en línia a premis.adifad.org mitjançant un formulari, del 25/11/2021 al 20/01/2022.

Tots aquells productes que participin en el Premi ADI Cultura hauran d’aportar la següent documentació:

Crèdits
→ Dades de la persona de contacte.
→ Dades de l’entitat organitzadora.
→ Dades de l’equip i els seus autors.
→ Nom o títol del projecte.
→ Tipologia de projecte i categoria.
→ Data del projecte.
→ Nacionalitat del projecte.

Textos
Tots els textos es requereixen en català o castellà, i anglès obligatori.

→ Breu text on es descriu la tipologia del projecte, i la innovació que aporta i el fa únic (150 caràcters).
→ Descripció completa del projecte (800 caràcters).
→ Memòria del projecte PDF (màx. 10.000 caràcters i anglès no obligatori).

Imatges
→ 3 imatges JPG, en alta resolució 300 dpi.

Els arxius han d’estar nomenats de la següent manera:
“nom del projecte_01_copyright”,
“nom del projecte_02_copyright”,
“nom del projecte_03_copyright”.

Materials opcionals
→ Vídeo explicatiu del projecte (enllaç).

Totes aquelles inscripcions que no lliurin tota la documentació seguint els paràmetres indicats quedaran desqualificades.

Informació legal

Exposició

El FAD assegurarà el projecte o productes que es presenten a l’exposició, des del moment de la seva entrega fins a la data fixada per a la seva devolució. La organització no es farà responsable dels possibles desperfectes i les seves indemnitzacions, sempre que estiguin recollides dins dels paràmetres estipulats per l’assegurança. Ni FAD ni ADI-FAD són responsables de cap desperfecte o incidència que les peces finalistes presentades a l’exposició puguin sofrir durant el trasllat fins i des del FAD. 

Una vegada finalitzada l’exposició, es comunicarà per mail als seleccionats la data i el lloc de recollida de productes. En cas de no retirar-se el material durant el periode de temps estipulat, ADI-FAD dispondrà d’ells de la forma que consideri oportuna. 

Drets del Premio ADI Cultura 2022 

El projecte guanyador podrà utilitzar la marca homologada ADI Cultura 2022. L’ús de les marques es definirà per la normativa gràfica d’ADI-FAD i es podrà incorporar als productes, impresos o promocions habituals d’empreses o entitats que hagin col·laborat amb el projecte. 

Difusió 

ADI-FAD es reserva el dret d’organitzar diferents activitats de difusió, així com una exposició itinerant amb els productes seleccionats i els guanyadors. Per aquest motiu, les empreses hauran de facilitar, dins dels possible, el producte seleccionat o guanyador quan ADI-FAD ho requereixi per aquest tipus d’esdeveniments. 

Condicions legals 

ADI-FAD no és responsabilitza de la veracitat dels dades aportades pels participants. 

La participació en aquests Premis pressuposa la total acceptació de les bases, la interpretació de les quals correspon a la Junta de ADI-FAD. 

La convocatòria dels Premis ADI Cultura 2022 es farà pública per mitjà d’aquestes bases i a través de la seva difusió als mitjans de comunicació. 

El material i els projectes que s’hagin presentat pertanyen als seus autors, sent aquesta una propietat irrenunciable. El projecte presentat no pot incomplir de cap manera els drets de propietat intel·lectual de cap tercer. La responsabilitat, en cas d’infracció de drets de tercers, recaurà en el participant.

Els participants han de declarar els noms de qualsevol tercer que pugui tenir drets de propietat intel·lectual, morals o d’un altre tipus en tot allò relacionat amb la inscripció. Els participants han de poder demostrar, amb prèvia sol·licitud, que qualsevol dret d’un tercer ha estat cedit, llicenciat en favor del/dels participant/s, o que s’ha renunciat al mateix de manera apropiada, amb caràcter general. 

Participant en el concurs, els participants reconeixen sotmetre’s en aquestes Bases Oficials i els Termes i Condicions que són finals i vinculants en tots els aspectes, quedant especificat que el jurat no està obligat a exposar els motius de les seves decisions. En cas que el jurat decideixi que qualsevol dels seleccionats o el guanyador s’han convertit en inelegibles, escollirà un nou guanyador (o nous seleccionats) a la seva pròpia voluntat. No es mantindrà cap correspondència referent a aquest tema. 

Les inscripcions podran mostrar-se a voluntat de l’ADI-FAD, que es reserva el dret de no mostrar els treballs que consideri inadequats. 

Els participants accepten formar part de qualsevol fotografia, entrevista, pel·lícula/vídeo i activitat promocional similar relacionada amb aquest concurs, tal com pugui ser raonablement sol·licitat per ADI-FAD, sense cap pagament addicional. Especialment, quedarà degudament autoritzat l’ús del nom del participant, la seva biografia i imatge, fotos i/o vídeos/pel·lícules de ADI-FAD i materials de màrqueting d’agències relacionades. 

No s’acceptarà en aquest concurs cap responsabilitat en relació a cap inscripció fora de termini, perduda, corrupta, il·legible o incompleta. Tota inscripció que incorri en qualsevol d’aquests casos serà rebutjada segons l’absoluta discreció de ADI-FAD. El comprovant de l’enviament de la inscripció no s’acceptarà com a prova de lliurament. 

Si qualsevol participant (incloent els guanyadors nacionals i internacionals) incompleix qualsevol d’aquestes normes oficials o termes i condicions, quedarà desqualificat i immediatament retornarà a ADI-FAD el premi rebut en relació a aquest concurs. 

El participant allibera a ADI-FAD i a qualsevol dels seus socis, càrrecs directius i empleats de qualsevol responsabilitat per lesió, pèrdua o danys de qualsevol tipus relacionats amb la participació en el concurs o resultants de l’acceptació, possessió o ús/mal ús de qualsevol premi. 

ADI-FAD es reserva el dret a reproduir, en publicacions i revistes, qualsevol dels projectes que s’hagin presentat i es compromet a informar sempre de la identitat del seu autor. 

ADI-FAD no és responsable de les reclamacions per plagi, desperfectes o furt que puguin sofrir els productes per causes alienes a l’organització. 

ADI-FAD es reserva el dret a poder canviar algun aspecte de les bases o el format de lliurament dels projectes. 

Qualsevol reclamació o qüestió que sorgeixi en virtut de, o en relació amb el present concurs, el premi o aquestes Bases Oficials, estarà subjecta a la jurisdicció exclusiva d’Espanya. 

Política de Privacitat

L’informem que les dades que voluntàriament ens proporcioni durant tota la realització del concurs seran tractats per ADI-FAD per a donar resposta a la seva sol·licitud de participació als Premis ADI, per a la gestió i organització d’aquest i per a comunicar-li convocatòries futures. Les seves dades no seran cedits a tercers, excepte quan sigui indispensable per a la prestació del servei, segons les bases específiques del concurs, o obligacions legals. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, oposició i supressió de les dades a través del correu electrònic premisadi@fad.cat.

Contacte

La participació en els premis implica l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol observació i/o consulta:

ADI-FAD, Associació de Disseny Industrial
Edifici Disseny HUB Barcelona
C/Badajoz 175-177, Planta -1
08018 Barcelona
T: (34) 932 566 771
premisadi@fad.cat

Descarregar bases ↓