Bases ADI CulturaObjectiu

En el marc dels Premis ADI i des de 2016, ADI-FAD va constituir els Premis ADI Cultura, que tenen com a objectiu promoure el reconeixement públic dels projectes que ajuden al foment social i cultural del disseny, que incentiven el diàleg, les idees, les iniciatives, les exposicions i les publicacions en el sector.

Participació

Els premis ADI Cultura estan oberts a projectes de tipologies molt diverses com ara les que es nombren a continuació, entre d’altres:

Projectes el resultat dels quals es dona dins el marc teòric no objectual i que genera impacte, crítica i difusió en
l’àmbit del disseny o que es centrin en
un objecte o producte. Poden ser per exemple: publicacions, exposicions, cicles i congressos, accions, espais físics (galeries, botigues) o espais virtuals (pàgines web, blogs, aplicacions), programes docents, filmacions, i tots aquells conceptes encara per explorar.

Els projectes amb una forta vessant conceptual i d’innovació, que siguin processos experimentals, interdisciplinaris, instal·lacions, peces úniques o sèries numerades, objectes fora dels circuits comercials comuns o els que ajudin a recuperar o obrir noves vies en el disseny de producte.

El premi està obert a propostes de l’àmbit nacional, realitzades per individus o col·lectius i amb les característiques següents:

→ Projectes realitzats a Espanya.

→ Projectes realitzats a l’estranger on el màxim responsable sigui espanyol.

→ Projectes finançats amb capital espanyol.

Queden exclosos els projectes que ja hagin sigut seleccionats als Premis ADI Cultura d’edicions anteriors.

La inscripció es realitza de manera online en premis.adifad. org mitjançant un formulari.

Funcionament del concurs

La convocatòria del premi s’articula en una única fase:

Tots els projectes inscrits seran avaluats
per un jurat format per professionals del disseny, de la comunicació i de la docència, nacionals i internacionals. El jurat selecciona un màxim de dotze projectes entre tots els presentats i atorga els premis de les dues categories:

La categoria Projecte premiarà projectes que s’hagin donat a conèixer tres anys abans del tancament de la convocatòria (10 de febrer de 2020).

La categoria Trajectòria reconeixerà aquells projectes o persones que tinguin una trajectòria continuada en l’àmbit del disseny rellevant. S’atorgarà un únic premi en aquesta categoria per a cada edició, escollit pel jurat d’entre les propostes d’iniciativa pròpia, per invitació o suggeriment dels observadors nombrats per la Junta de l’ADI-FAD.

Els dotze projectes seleccionats estaran presents a l’exposició dels Premis ADI 2020 i inclosos en la publicació ADI Book 2020, que també recollirà en una llista els projectes presentats, no seleccionats, que el jurat consideri.

Tots els projectes seleccionats poden optar al premi ADI Cultura d’Opinió, que s’atorga mitjançant votació presencial dels socis
del FAD que participin a la cerimònia del lliurament de Premis ADI. Només hi haurà un premiat entre tots els projectes.

Premis

Entre tots els projectes presentats, el jurat seleccionarà els dotze millors i un d’aquests serà escollit com a millor projecte.

Selecció ADI Cultura

Els seleccionats rebran com a reconeixement:

→ 1 diploma acreditatiu Selecció ADI Cultura 2020.
→ Segell oficial de Selecció ADI Cultura 2020.
→ Publicació del projecte a l’edició ADI Book 2020.
→ 1 ADI Book 2020.
→ Presència a la web dels Premis ADI 2020.
→ Presència a l’exposició dels Premis ADI 2020.
→ 2 Invitacions a la cerimònia de lliurament de Premis ADI 2020.
→ Suport promocional als mitjans de comunicació del FAD i de la Barcelona Design Week.
→ Presència a la nota de premsa especial dels seleccionats dels Premis ADI.

Premi ADI Cultura Projecte/Trajectòria/Opinió

→  Trofeu.
→ Diploma acreditatiu.
→ Element distintiu a l’exposició que destaqui el projecte com a guanyador.
→ Invitació en alguna de les activitats regulars de l’ADI-FAD per explicar el projecte.
→ Suport promocional dels Premis ADI.
→ Presència a la nota de premsa especial dels guanyadors destinada a centenars de professionals, associacions, revistes, editorials i blogs representatius del món del disseny.

Jurat i procediment

La valoració dels projectes presentats als Premis ADI Cultura 2020 es realitza en una sola fase en una sessió presencial en què es convoca el jurat el dia 18 de març de 2020.

Els membres del jurat no poden participar al premi. Durant el transcurs de les deliberacions, en cas d’empat, el president del jurat posseeix el vot de qualitat.

Els criteris de valoració seran:

→ Adequació de la investigació que justifica la proposta.
→ Relació i adequació del projecte en el seu context.
→ Caràcter innovador de la proposta en el camp conceptual, estratègic, social i econòmic.
→ Qualitat del desenvolupament de la proposta a nivell conceptual i formal.
→ Eficàcia de comunicació del projecte. Impacte mediàtic en la societat.

El jurat emetrà el seu veredicte justificat i inapel·lable, i atorgarà els premis en l’acte públic de la cerimònia de lliurament dels Premis ADI el 16 de juny de 2020. El jurat no podrà declarar desert el concurs, però es reserva el dret de canviar les condicions d’assignació dels premis.

Criteris de valoració

El jurat emetrà el seu veredicte justificat i inapel·lable i atorgarà les Medalles ADI en l’acte públic de la cerimònia de lliurament dels Premis ADI el 16 juny de 2020, juntament amb la Fundació Banc Sabadell. El jurat no podrà declarar desert el premi, però es reserva el dret de canviar les condicions d’assignació dels premis.

Els criteris de valoració seran:

→  Adequació de la investigació que justifica la proposta i resolució formal.

→  Caràcter innovador de la proposta en el camp conceptual, funcional, estètic, estratègic, productiu, social i econòmic.

→  Capacitat de comunicació del producte.

→  Integració entre tecnologia i disseny.

→  Usabilitat del producte.

→  Aspectes de sostenibilitat i adequació mediambiental.

Inscripcions

Les inscripcions són gratuïtes i es realitzen en línia a premis.adifad.org mitjançant un formulari, del 23/12/2019 al 10/02/2020 prorrogat fins al 25/02/2020.

Tots aquells productes que participin en el Premi ADI Cultura hauran d’aportar la següent documentació:

Crèdits
Memòria escrita del projecte (màx. 10.000 caràcters)
Imatges/link a vídeo que ajudin a comprendre el projecte

Informació legal

Exposició

→ El FAD assegurarà el projecte o pro- ductes que es presenten a l’exposició, des del moment de la seva entrega fins a la data fixada per a la seva devolució. La organització no es farà responsable dels possibles desperfectes i les seves indemnitzacions, sempre que estiguin recollides dins dels paràmetres estipulats pel seguro. Ni FAD ni ADI-FAD són responsables de cap desperfecte o incidència que les peces finalistes presentades a l’exposició puguin sofrir durant el tras- llat fins i des del FAD.

→ Una vegada finalitzada l’exposició, es comunicarà per mail als seleccionats
la data i el lloc de recollida de productes. En cas de no retirar-se el material durant el periode de temps estipulat, ADI-FAD dispondrà d’ells de la forma que consideri oportuna.

Drets del Premio ADI Cultura 2020

→ El projecte guanyador podrà utilitzar la marca homologada ADI Cultura 2020. L’ús de les marques es definirà per la normativa gràfica d’ADI-FAD i es podrà incorporar als productes, impre- sos o promocions habituals d’empreses o entitats que hagin col·laborat amb el projecte.

→ Els projectes seleccionats a la primera fase podràn disposar de la marca registrada i homologada per l’ADI-FAD “Selecció ADI Cultura 2020”, on figurarà la condició de Projecte Seleccionat 2020.

Difusió

→ ADI-FAD es reserva el dret d’organit-zar diferents activitats de difusió, així com una exposició itinerant amb els productes seleccionats i els guanyadors. Per aquest motiu, les empreses hauran de facilitar, dins dels possible, el producte seleccionat o guanyador quan ADI-FAD ho requereixi per aquest tipus d’esdeveniments.

Condicions legals

→ ADI-FAD no és responsabilitza de la veracitat dels dades aportades pels participants.

→ La participació en aquests Premis pressuposa la total acceptació de les bases, la interpretació de les quals correspon a la Junta de ADI-FAD.

→ La convocatòria dels Premis ADI Cultura 2020 es farà pública per mitjà d’aquestes bases i a través de la seva difusió als mitjans de comunicació.

→ El material i els projectes que s’hagin presentat pertanyen als seus autors, sent aquesta una propietat irrenuncia- ble. El projecte presentat no pot incom- plir de cap manera els drets de propietat intel·lectual de cap tercer. La respon- sabilitat, en cas d’infracció de drets de tercers, recaurà en el participant.

→ Els participants han de declarar els noms de qualsevol tercer que pugui tenir drets de propietat intel·lectual, mo- rals o d’un altre tipus en tot allò relaci- onat amb la inscripció. Els participants han de poder demostrar, amb prèvia sol·licitud, que qualsevol dret d’un tercer ha estat cedit, llicenciat en favor del/ dels participant/s, o que s’ha renunciat al mateix de manera apropiada, amb caràcter general.

→ Participant en el concurs, els partici- pants reconeixen sotmetre’s en aques- tes Bases Oficials i els Termes i Condi- cions que són finals i vinculants en tots els aspectes, quedant especificat que el jurat no està obligat a exposar els motius de les seves decisions. En cas que el jurat decideixi que qualsevol dels selec- cionats o el guanyador s’han convertit en inelegibles, escollirà un nou guanyador (o nous seleccionats) a la seva pròpia voluntat. No es mantindrà cap corres- pondència referent a aquest tema.

→ Les inscripcions podran mostrar-se a voluntat de l’ADI-FAD, que es reserva el dret de no mostrar els treballs que consideri inadequats.

→ Els participants accepten formar part de qualsevol fotografia, entrevista, pel·lí- cula/vídeo i activitat promocional simi- lar relacionada amb aquest concurs, tal com pugui ser raonablement sol·licitat per ADI-FAD, sense cap pagament addicional. Especialment, quedarà degudament autoritzat l’ús del nom del participant, la seva biografia i imatge, fotos i/o vídeos/pel·lícules de ADI-FAD i materials de màrqueting d’agències relacionades.

→ No s’acceptarà en aquest concurs cap responsabilitat en relació a cap ins- cripció fora de termini, perduda, corrup- ta, il·legible o incompleta. Tota inscrip- ció que incorri en qualsevol d’aquests casos serà rebutjada segons l’absoluta discreció de ADI-FAD. El comprovant de l’enviament de la inscripció no s’ac- ceptarà com a prova de lliurament.

→ Si qualsevol participant (incloent els guanyadors nacionals i internacio- nals) incompleix qualsevol d’aquestes normes oficials o termes i condicions, quedarà desqualificat i immediatament retornarà a ADI-FAD el premi rebut en relació a aquest concurs.

→ El participant allibera a ADI-FAD i a qualsevol dels seus socis, càrrecs directius i empleats de qualsevol res- ponsabilitat per lesió, pèrdua o danys de qualsevol tipus relacionats amb la participació en el concurs o resultants de l’acceptació, possessió o ús/mal ús de qualsevol premi.

→ ADI-FAD es reserva el dret a reproduir, en publicacions i revistes, qualse- vol dels projectes que s’hagin presentat i es compromet a informar sempre de la identitat del seu autor.

→ ADI-FAD no és responsable de les reclamacions per plagi, desperfectes o furt que puguin sofrir els productes per causes alienes a l’organització.

→ ADI-FAD es reserva el dret a poder canviar algun aspecte de les bases o el format de lliurament dels projectes.

→ Qualsevol reclamació o qüestió que sorgeixi en virtut de, o en relació amb el present concurs, el premi o aques- tes Bases Oficials, estarà subjecta a la jurisdicció exclusiva d’Espanya. Qual- sevol consulta que vulgui formular-se referent al concurs serà atesa de 10 a 14 hores a:

ADI-FAD (Edifici Disseny Hub Barcelona)

Pl. dels Glòries Catalans, 37-38 Planta -1, 08018 Barcelona

Telèfon: (34) 932566771 Mail: premisadi@fad.cat

Descarregar bases ↓