Medal: Gold ADI Medal

Minial

Mireia Mesalles López
ESDi Escola Superior i Disseny
2018