DELTES D’OR 2018 PER

/ Producte per a les personas: Melic Mètode Cangur/Veredicte del jurat_ Per la seva simplicitat, naturalitat, multifuncionalitat per a la dona y el nen. El producte funciona no nomès com un mer accesori sino que passa a ser una extensió del propi cos.

 

/ Producte per a l’habitat interior: Tekiò/Veredicte del jurat_ Per haber creat un sistema d’il•luminaries que utilitza un material tradicional com el paper i aplica les tecniques artesanals en un producte atemporal.

 

/ Producte per a l’hàbitit exterior: Trèbol/Veredicte del jurat_Per un Disseny mediterrani y organix que se identifica com un neomodernisme barcelones y mostra la relevancia de l’us del paviment decoratiu en el mobiliari urbà.

 

/ Producte per la mobilitat: OH_24/Veredicte del jurat_ Per resoldre una bicicleta eléctrica básica, que sembla molt poc dissenyada pero resulta pràctica, lleugera i atractiva. “that’sit, you just catch it and go towork”.

 

/ Disseny internacional: Palco Low Voltaje/Veredicte del jurat_Peresser una manera molt sencilla de retallar la llum i ampliar les possibilitatas de comil•luminar una zona en un espai. Aprofita el canvi de paradigma del Led en un gest molt fácil d’aplicar.

 

Descobreix a la resta de guanyadors i finalistes dels Premis ADI 2018 en arxiu online!

Presentació

El principal motor de les activitats de l’associació des de la seva creació han estat els Premis Delta, atorgats biennalment en reconeixement a la tasca dels dissenyadors industrials i les empreses productores. Des de la seva primera edició el 1961, els Delta han estat per als dissenyadors i les empreses del país, un important canal de promoció i una valuosa plataforma per al reconeixement públic.

Els Premis Delta tenen com a objectiu celebrar l’excel·lència en el disseny i posar en relleu la seva importància com a eina privilegiada per a generar riquesa en una economia industrial, i el seu paper fonamental com a expressió dels nostres valors socials i culturals. El disseny industrial és el procés que dóna forma a la multitud d’objectes anònims amb els quals convivim dia a dia, i els fa possibles. Darrere de cadascun d’ells, hi ha professionals que han treballat amb responsabilitat pensant en l’usuari final, en la fabricació, en la creativitat aplicada i en la competitivitat, i empreses que han apostat pel disseny com a valor estratègic.

Des del 2011, els Premis Delta i les Medalles ADI se celebren en el marc del FADfest, aquest any 2018 la cerimònia serà dins la Barcelona Design Week, un esdeveniment que emfatitza l’energia i la riquesa de Barcelona en el camp del disseny. Tots els objectes finalistes es mostren al públic des de les pàgines del catàleg i poden visitar-se a la “FADexpo”, una mostra que agrupa les obres finalistes i guanyadores dels premis que atorga el FAD en les diferents disciplines del disseny.

Calendari

Període d’inscripció 1a fase: 20/12/2017 al 28/02/2018
Lliurament de premis: 14 de juny de 2018

Bases

OBJECTIU

Els Premis Delta d’ADI-FAD, Associació de Disseny Industrial i Foment de les Arts i el Disseny s’atorguen des de 1961 en reconeixement a la feina dels dissenyadors i les empreses nacionals i internacionals, per celebrar l’excel·lència en el disseny industrial i reconèixer la seva importància com a expressió de valors econòmics, socials i culturals.

Èticament responsables cap a l’individu, la societat i l’ambient, els nous productes configuren la cultura material i immaterial d’una època i els Premis Delta contribueixen a registrar i visualitzar aquest patrimoni a Catalunya i a Espanya.

Al llarg d’aquests 57 anys, s’han celebrat 38 edicions dels Premis DELTA. S’han alternat èpoques de convocatòries anuals amb d’altres bianuals, però sempre guiades per l’objectiu de reconèixer i promoure productes amb caràcter innovador, vigència formal, funciona i estètica, adequació mediambiental, impacte social, qualitat en els processos de fabricació i l’ús apropiat de tecnologies i materials.

 

PARTICIPACIÓ

Es poden presentar a la convocatòria de 2018 productes dissenyats i produïts per dissenyadors i empreses nacionals i internacionals, segons les categories que s’especifiquen a l’apartat 4, que hagin estat comercialitzats des de l’1 de gener de 2016 i no s’hagin presentat en anteriors convocatòries dels Premis Delta.

Els Premis Delta estan oberts a tota mena de productes i també autoproduccions. Els dissenyadors i les empreses es poden presentar per iniciativa pròpia o per invitació dels observadors col·laboradors d’ADI-FAD.

 

FASES DEL CONCURS

Els productes presentats es valoraran en dues fases:

PRIMERA FASE: tots els productes inscrits seran avaluats per un Comitè d’Experts que determinarà, per categories, quins passen a la següent fase i com obtenen la denominació de “Selecció Delta”. El Comitè d’Experts està format per representants de diferents camps rellevants per al disseny de producte.

Els productes seleccionats pel Comitè d’Experts seran presents a l’exposició dels Premis ADI 2018 i inclosos en la publicació del Premis ADI Book 2018.

SEGONA FASE: després de la segona inscripció, els productes “Selecció Delta” competiran per un Delta d’Or i dos Delta de Plata en cada categoria. El jurat podrà declarar desertes les categories insuficientment representades.

També s’atorgarà un Premi d’Opinió mitjançant la votació dels socis FAD que participin a la cerimònia del lliurament de Premis ADI (14 de juny de 2018). Només s’atorgarà dret a un vot per soci – professional / empresa.

 

CATEGORIES

En aquesta edició dels Premis Delta 2018 hi hauràcategories. Les categories seran:

– Productes pera les persones: utensilis, petites màquines, pròtesis, benestar i higiene personal, joies, complements de moda, peces de vestir i sabates, productes d’esport, etc.

– Productes per a l’hàbitat interior: mobiliari, elements d’il·luminació, electrodomèstics, complements domèstics, sanitaris, sistemes de control domòtic, etc.

– Productes per a l’hàbitat exterior: mobiliari urbà, il·luminació pública, complements per al jardí, etc.

– Productes per a la mobilitat:mitjans de transport individual i col·lectiu, dues rodes, tres i quatre rodes, mobilitatnàuticaiaèria, carro d’anar a comprar, cotxet, skate, complements relacionats amb la mobilitat, etc.

– Disseny internacional: tots aquells productes produïts per empreses estrangeres.

 

INFORMACIÓ LEGAL

Exposició

– El FAD assegurarà els productes des del moment del seu lliurament fins a la data fixada per a la seva devolució. L’organització no es farà responsable d’aquelles peces que no siguin recollides a la data estipulada. El FAD es fa responsable de possibles desperfectes i les seves indemnitzacions, sempre que estiguin recollides dins dels paràmetres estipulats per l’assegurança. Ni el FAD ni l’ADI-FAD són responsables de cap desperfecte o incidència que les peces seleccionades presentades a l’exposició puguin patir durant el trasllat des de i fins al FAD.

– Un cop finalitzada l’exposició, es comunicarà als seleccionats per correu electrònic la data i el lloc de recollida de productes. En cas de no retirar-se el material en el període de temps estipulat, l’ADI-FAD disposarà d’ells de la forma que consideri oportuna.

Drets dels Premis Delta 2016

– Tots els productes guanyadors dels Premis Delta 2016 adquireixen el dret a integrar-se en el fons del Museu del Disseny de Barcelona, com a part de la Col·lecció Permanent de Disseny Industrial gestionada per aquest centre.

– Els productes guanyadors podran utilitzar la marca homologada Delta ADI-FAD 2018, en les seves versions d’Or i Plata. L’ús de les marques se sotmetrà a la normativa gràfica de l’ADI-FAD i aquestes podran incorporar-se als productes, impresos o promocions habituals de les empreses.

– Els productes Seleccionats inscrits a la segona fase podran disposar de la marca registrada i homologada per l’ADI-FAD “Selecció Delta 2018”, on figurarà la condició de producte Seleccionat 2018.

Difusió

– L’ADI-FAD es reserva el dret a organitzar diferents activitats de difusió, així com una exposició itinerant amb els productes seleccionats i els guanyadors. Per aquest motiu, les empreses hauran de facilitar, en la mesura del possible, el producte seleccionat o guanyador, quan l’ADI-FAD ho requereixi per a aquest tipus d’esdeveniments.

Condicions legals

– L’ADI-FAD no es responsabilitza de la veracitat de les dades aportades pels participants.

– La participació en aquests Premis pressuposa la total acceptació de les bases, la interpretació de les quals correspon a la Junta de l’ADI-FAD.

– La convocatòria dels Premis Delta 2018 es farà pública per mitjà d’aquestes bases i a través de la seva difusió als mitjans de comunicació.

– El material i els productes que s’hagin presentat pertanyen als seus autors, essent aquesta una propietat irrenunciable. El disseny presentat no pot incomplir de cap manera els drets de propietat intel·lectual i/o industrial de cap tercer. La responsabilitat, en cas d’infracció de drets de tercers, recaurà en el participant.

– Els participants han de declarar els noms de qualsevol tercer que pugui tenir drets de propietat intel·lectual, morals o d’un altre tipus en tot allò relacionat amb la inscripció, el seu disseny o desenvolupament. Els participants han de poder demostrar, prèvia sol·licitud, que qualsevol dret d’un tercer ha estat cedit, llicenciat en favor del/dels participant/s, o que s’ha renunciat al mateix de manera apropiada, amb caràcter general.

– Participant al concurs, els participants reconeixen sotmetre’s a aquestes Bases Oficials i els Termes i Condicions que són finals i vinculants en tots els aspectes, quedant especificat que el jurat no està obligat a exposar els motius de les seves decisions. En cas que el jurat decideixi que qualsevol dels seleccionats o el guanyador s’han convertit en inelegibles, escollirà un nou guanyador (o nous seleccionats) a la seva pròpia voluntat. No es mantindrà cap correspondència referent a aquest tema.

– Les inscripcions podran mostrar-se a voluntat de l’ADI-FAD, que es reserva el dret de no mostrar els treballs que consideri inadequats.

– Els participants accepten formar part en qualsevol fotografia, entrevista, pel·lícula/vídeo i activitat promocional similar relacionada amb aquest concurs, tal com pugui ser raonablement sol·licitat per l’ADIFAD, sense cap pagament addicional. Especialment, quedarà degudament autoritzat l’ús del nom del participant, la seva biografia i imatge, fotos i/o vídeos/pel·lícules de l’ADI-FAD i materials de màrqueting d’agències relacionades.

– No s’acceptarà en aquest concurs cap responsabilitat en relació a cap inscripció fora de termini, perduda, corrupta, il·legible o incompleta. Tota inscripció que incorri en qualsevol d’aquests casos serà rebutjada segons l’absoluta discreció de l’ADI-FAD. El comprovant de l’enviament de la inscripció no s’acceptarà com a prova de lliurament.

– Si qualsevol participant (incloent els guanyadors nacionals i internacionals) incompleix qualsevol d’aquestes normes oficials o termes i condicions, quedarà desqualificat i immediatament retornarà a l’ADI-FAD el premi rebut en relació a aquest concurs.

– El participant allibera a l’ADI-FAD i a qualsevol dels seus socis, càrrecs directius i empleats de qualsevol responsabilitat per lesió, pèrdua o danys de qualsevol tipus relacionats amb la participació en el concurs o resultants de l’acceptació, possessió o ús/mal ús de qualsevol premi.

– L’ADI-FAD es reserva el dret a reproduir, en publicacions i revistes, qualsevol dels productes que s’hagin presentat i es compromet a informar sempre de la identitat del seu autor i el seu fabricant.

– L’ADI-FAD no és responsable de les reclamacions per plagi, desperfectes o furt que puguin patir els productes per causes alienes a l’organització.

– L’ADI-FAD es reserva el dret a poder canviar algun aspecte de les bases o el format de lliurament dels projectes.

– El Premi Delta estarà regulat per la legislació espanyola i s’interpretarà d’acord amb ella.

– Qualsevol reclamació o qüestió que sorgeixi en virtut de, o en relació amb el present concurs, el premi o aquestes Bases Oficials, estarà subjecta a la jurisdicció exclusiva d’Espanya.

Qualsevol consulta que vulgui fer-se referent al concurs serà atesa de 10 a 14 hores a:

Presencialment:

ADI-FAD (Edifici Disseny HUB Barcelona)
Pl. de les Glòries Catalanes, 37-3
Planta -1 08018 Barcelona
Telèfon:(34) 932 566 771
Mail: premisadi@fad.cat

Premis

SeleccióDelta:

Entre tots els productes presentats, el Comitè d’Experts farà una selecció dels productes que, segons els criteris establerts a l’apartat 6, mereixin ser candidats a Premis Delta Or o Plata. El nombre de productes variarà en funció de la quantitat total dels productes inscrits en la primera fase i, sobretot, de la seva qualitat.

Selecció Delta inclou:

– 2 diplomes Selecció Delta.

– Segell oficial Selecció Delta.

– Publicacióa l’edició del Premis ADI Book2018.

– Presència en líniaa la web dels Premis ADI 2018.

– Presència a l’exposició dels Premis ADI 2018.

– Invitació a la cerimònia de lliurament dels Premis ADI 2018.

– Suport promocional als mitjans de comunicació del FAD ila Barcelona Design Week.

 

Premi d’Opinió:

Tots els productes “Selecció Delta” poden optar a aquest premi, que s’atorga mitjançant votació presencial dels socis FAD que participin a la cerimònia del lliurament de Premis ADI. Només hi haurà un premiat entre totes les categories.

Premi Opinió socis inclou:

– Selecció Delta.

– 2 trofeus Premi d’Opinió.

– 2 diplomes Premi d’Opinió.

– Segell oficial Premi d’Opinió.

– Element distintiua l’exposició.

– Suport promocional als mitjans de comunicació del FAD i la Barcelona Design Week.

 

Delta Plata:

El juratserà l’encarregat de nominar dos Delta de Plata entre tots els productes “Selecció Delta” i per cada categoria.

Delta de Plata inclou:

– Selecció Delta.

– 2 trofeus Delta de Plata.

– 2 diplomes Delta de Plata.

– Segell oficial Delta de Plata.

– Element distintiua l’exposició.

– Dret a formar part de la Col·lecció Permanent de Disseny Industrial del Museu del Disseny de Barcelona.

– Presència a la nota de premsa especial de guanyadors.

 

Delta Or:

És el màxim guardó que lliura el jurat dels Premis Delta. Un premi únic entre tots els productes “Selecció Delta” i per cada categoria.

Delta d’Or:

– Selecció Delta.

– 2 trofeus Delta d’Or.

– 2 diplomes Delta d’Or.

– Segell oficial Delta d’Or.

– Element distintiua l’exposició.

– Dret a formar part de la Col·lecció Permanent de Disseny Industrial del Museu del Disseny de Barcelona.

– Ponència en un The Making Of… organitzat per ADI-FAD durantl’any següent al Premi.

– Presència a la nota de premsa especial de guanyadors.

– Participaciótotalmentgratuïtaa la següent edició dels Premis Delta (això no implica accés directe a la segona fase, el producteseràvalorat en igualtat de condicions a la primera fase del Premi).

Inscripcions

Registre

Primera fase: del 20/12/2017 al 28/02/2018

El preu de la inscripció a la primera fase és de 50 € (IVA inclòs) per cada producte presentat.

Per a tots elssocis d’ADI-FADla inscripció del primer producte és gratuïta.

La inscripcióes realitzaen líniaapremis.adifad.org mitjançant un formulari.

Totes aquelles inscripcions que no entreguin tota la documentació segons els paràmetres indicats a continuació seran desqualificades.

Els participants han d’omplir obligatòriament tots els camps del formulari, on se’ls demanarà:

– Nom del producte.

– Dades de l’empresa productora.

– Dades del dissenyador, estudi o empresa de disseny. Si el producte ha estat desenvolupat per l’equip intern de l’empresa o l’estudi, s’ha d’especificar el nom de l’estudi o bé “Departament de Disseny”. Si el producte resulta guanyador, l’empresa o estudi podran proporcionar els noms dels integrants del departament perquè siguin citats.

– Tipologia de producteper associar-lo a una categoria.

– Dimensions.

– Data de comercialització del producte.

– Preu/s del/s producte/s en euros.

– Una breu descripció dels atributs del producte més destacables i que el fan únic (funcionalitat, estètica, materials, processos, certificacions, etc.)en català o castellà, ianglèsobligatori (màxim 50 paraules equivalents a 350 caràcters aprox.)

– Entre dos i cinc imatges representatives del producte.Formats imatges: JPG, GIF o PNG. Resolució 300 dpi.

– Fitxa resum.

El jurat pot desestimar un producte per falta d’informació.

Opcionalment, es poden adjuntar els següents documents:

– Vídeo explicatiu del producte (arxiu o enllaç aYouTube/Vimeo).

– Memòria del producteamb la informació tècnica imésespecificacions en català o castellài anglès obligatori (màxim 3.500 caràcters). Es poden adjuntar imatges, plànols i certificats. Formats: PDF, MS-Word (o Zip). Baixa resolució.

– Catàleg comercial i tarifa on consti el PVP vigent del producte.Formats: PDF/ZIP (Baixa resolució) o enllaç a la botiga en línia.

L’import total de la inscripció dels productes presentats es podrà abonar amb targeta de crèdit o mitjançant transferència bancària / ingrés al compteES45 0081 0217 1100 0115 9119.

El comprovant digital del pagament realitzat (tant per al pagament amb targeta com per a transferències) s’haurà d’enviar a premisadi@fad.cati ha d’incloure el número d’inscripció (format per 4 dígits) i el nom del producte.

El Comitè d’Experts es reunirà entre el 20/02/2018 i el 15/03/2018 ideterminaràquins productes presentats poden accedir a ser “Selecció Delta” i tenen opció de competir pels Delta de Plata i els Delta d’Or. La decisió es comunicarà als participants finalistes a través d’un missatge de correu electrònic.

 

Segona fase: del 16/03/2018 al 16/04/2018

Els responsables dels productesseleccionatshauran de fer efectiu un segon pagament de 600€ (IVA inclòs) per cada producte seleccionatper obtenir lacertificacióSelecció Delta que dona accés a la següent fase.

Només els productes amb la certificació participaran a l’exposició dels Premis ADI 2018 i es publicaran al Premis ADI Book2018.

Per completar la segona fase d’inscripció es necessita:

– El comprovant de pagament del’import de la 2a fase.

El juratvalorarà els productesfísicament a l’exposició dels Premis ADI 2018. Per tant, s’han de presentar físicament tal com es comercialitzen. En cas que les mides ho impedeixin, l’empresa productora subministrarà tota la informació gràfica i/o audiovisual necessària perquè el jurat en pugui efectuar una correcta avaluació. També indicarà la ubicació física del producte en qüestió per a una eventual verificació en persona. En cas de necessitar més informació sobre qualsevol dels productes finalistes, el jurat podrà posar-se en contacte amb l’empresa durant la deliberació per resoldre dubtes o demanar aclariments sobre el producte.

El lloc i la data de lliurament i recollida dels productes admesos per formar part de l’exposició es comunicarà amb l’antelació oportuna mitjançant un correu electrònic.

Les despeses de transport fins a o des del FAD o el magatzem que s’habiliti, aniran a càrrec del participant. Durant el transport de cada producte, totes les despeses auxiliars, l’embalatge, el transport i assegurança, així com els costos d’altres materials per a la presentació del projecte seran responsabilitat del participant.

Qualsevol observació i/o consulta sobre l’organització, interpretació de les bases, publicació del catàleg i procés de selecció s’ha de fer per escrit, dirigida a l’atenció del president de l’ADI-FAD amb el concepte Premis Delta 2018 i enviada per correu electrònic a premisadi@fad.cat, o bé per correu postal a:

ADI-FAD / Edifici Disseny HUB Barcelona
Premi DELTA 2018
C/Badajoz 175-177 Planta -1
08018 Barcelona

Trofeu

Des dels seus inicis, el disseny del trofeu dels Premis Delta ha anat canviant en cada edició. L’encàrrec el rep un dissenyador soci de l’entitat o col·laborador habitual que fa la seva interpretació del guardó i del logotip dels premis, que habitualment està representat d’alguna forma a l’objecte.

Alguns exemples dels últims anys són: Ernest Perera, Joan Gaspar, Nahtrang, Jordi Canudas o Tomás Alonso.

Aquest any, el disseny se li ha encarregat a Andreu Carulla.