MEDALLE ADI D’OR 2018 PER MINIAL

/ Veredicte del jurat_Un projecte premiat per aoportar millores en la usabilitat dels Nous productes d’higiene íntima femenina. Minial connecta amb les sensibilitats i necessitats de la dona contemporànea, encoratjant la reutilitzaciò i contribuint a la reducciò de residus i recursos.

 

Descobreix a la resta de guanyadors i finalistes dels Premis ADI 2018 en l’arxiu online!

Presentació

ADI FAD, Associació de Disseny Industrial del Foment de les Arts i el Disseny, convoca els joves dissenyadors formats recentment a les escoles a presentar el seu Projecte Final de Grau, Màster o Postgrau a les Medalles ADI 2018 en el marc dels Premis ADI 2018.

Creades el 1976, amb una convocatòria paral·lela als Premis Delta d’ADI FAD, que s’atorga des de 1961, les Medalles ADI van néixer amb l’objectiu de contribuir a establir ponts d’unió entre l’àmbit acadèmic i el món industrial. És un premi amb una gran tradició en el panorama del disseny del nostre país que fomenta el futur talent de les generacions més joves.

Al llarg de 42 anys s’han celebrat 26 edicions de les Medalles ADI, s’han alternat èpoques de convocatòries anuals amb d’altres bianuals, però sempre guiades per l’objectiu de reconèixer i promoure projectes de caràcter innovador, posant un èmfasi especial en el procés creatiu i la investigació; la resolució formal, funcional i estètica; la seva adequació mediambiental, l’impacte social i l’aplicació adequada de tecnologies i materials.

Calendari

Període d’inscripció: 09/01/2018 al 28/02/2018

Lliurament de premis: 14 de juny de 2018

Bases

PARTICIPACIÓ

Poden presentar-se a la convocatòria de les Medalles ADI 2018 tots els joves dissenyadors el Projecte Final dels quals hagi estat aprovat entre el 2016 i el final de la convocatòria actual i que provinguin de qualsevol de les escoles que imparteixen estudis de nivell superior de disseny industrial, de producte o de disciplines afins.

Es podran presentar tots els estudiants espanyols o estrangers que hagin realitzat el Projecte Final en una escola espanyola i també els estudiants espanyols que hagin realitzat el Projecte Final a l’estranger.

Queden exclosos els Projectes que hagin optat a Medalles ADI en edicions anteriors o que hagin sigut comercialitzats abans del lliurament de les Medalles ADI el 14 de juny de 2018.

 

FUNCIONAMENT DEL CONCURS

Les inscripcions són gratuïtes i poden realitzar-se per iniciativa pròpia, per invitació o suggeriment dels observadors nombrats per la Junta de l’ADI FAD o per tercers.

La convocatòria dels premis s’articula en una única fase:

Tots els projectes inscrits entre el 20 de desembre de 2017 i el 28 de febrer de 2018 seran avaluats per un jurat format per professionals del disseny, de la comunicació i de la docència, nacionals i internacionals. El jurat selecciona un màxim de deu projectes entre tots els presentats i atorga una Medalla d’Or, una Medalla de Plata i una Medalla de Bronze als tres projectes que consideri.

 

INFORMACIÓ LEGAL

Exposició

– Els 10 Projectes Seleccionats es mostraran en l’exposició de la Barcelona Design Week i els prototips o maquetes hauran de romandre en aquesta fins a la finalització de la mateixa.

– El FAD assegurarà els prototips o maquetes des del moment del seu lliurament fins a la data fixada per a la seva recollida. L’organització no es farà responsable d’aquelles peces que no siguin recollides a la data estipulada. El FAD, com a prenedor de l’assegurança de l’exposició, es fa responsable de possibles desperfectes i les seves indemnitzacions, sempre que estiguin recollides dins dels paràmetres estipulats per l’assegurança. Ni el FAD, ni l’ADI-FAD es responsabilitzen del deteriorament de les peces exposades en la mostra del FADfest, més enllà de l’estrictament estipulat i aprovat per l’assegurança. Tampoc es fa responsable cap de les dues entitats de cap desperfecte o incidència que les peces Finalistes presentades a l’exposició puguin patir durant el trasllat fins a i des del FAD.

– Un cop finalitzada l’exposició, es comunicarà per mail als seleccionats la data i el lloc de recollida de productes. En cas de no retirar-se el material en el període de temps estipulat, l’ADI-FAD disposarà d’ells de la forma que consideri oportuna.

– Les despeses de transport fins a o des del FAD o fins a o des del magatzem que s’habiliti correran a càrrec del participant. Durant el transport de cada projecte, totes les despeses auxiliars, inclosos les d’embalatge, transport i assegurança, totes les inscripcions i el cost d’altres materials per a la presentació del projecte, aniran a càrrec del participant.

– Els Projectes presentats quedaran a la disposició de l’ADI-FAD per a que l’entitat pugui dur a terme la promoció i difusió dels premiats i seleccionats.

 

Drets de les Medalles ADI 2018

– Els productes guanyadors podran utilitzar la marca homologada Medalles ADI 2016, en les seves versions d’Or, Plata, Bronze i Opinió, respectivament. L’ús de les marques se sotmetrà a la normativa gràfica de l’ADI-FAD.

– Els productes Seleccionats inscrits en la segona fase podran disposar de la marca registrada i homologada per l’ADI-FAD “Selecció Medalles ADI 2018”, on figurarà la condició de producte Seleccionat 2018.

 

Difusió

– L’ADI-FAD es reserva el dret d’organitzar diferents activitats de difusió, així com una exposició itinerant amb els productes seleccionats i els guanyadors. Per aquest motiu, els dissenyadors hauran de facilitar, en la mesura del possible, el material exposat del Projecte Seleccionat o guanyador quan l’ADI-FAD ho requereixi per a aquest tipus d’esdeveniments.

 

Condicions legals

– L’ADI-FAD no es responsabilitza de la veracitat de les dades aportades pels participants.

– La participació en aquests Premis pressuposa la total acceptació de les bases, la interpretació de les quals correspon a la Junta de l’ADI-FAD.

– La convocatòria de les Medalles ADI 2018 es farà pública per mitjà d’aquestes bases i a través de la seva difusió als mitjans de comunicació.

– El material i els treballs que s’hagin presentat pertanyen als seus autors, sent aquesta una propietat irrenunciable. El disseny presentat no pot incomplir de cap manera els drets de propietat intel·lectual i/o industrial de cap tercer. La responsabilitat, en cas d’infracció de drets de tercers, recaurà en el participant.

– Els participants han de declarar els noms de qualsevol tercer que pugui tenir drets de propietat intel·lectual, morals o d’un altre tipus en tot allò relacionat amb la inscripció, el seu disseny o desenvolupament. Els participants han de poder demostrar, prèvia sol·licitud, que qualsevol dret d’un tercer ha estat cedit, llicenciat en favor del/dels participant/s, o que s’ha renunciat al mateix de manera apropiada, amb caràcter general.

– Participant en el concurs, els participants reconeixen sotmetre’s en aquestes Bases Oficials i els Termes i Condicions que són finals i vinculants en tots els aspectes, quedant especificat que el Jurat no està obligat a exposar els motius de les seves decisions. En cas que el Jurat decideixi que qualsevol dels seleccionats o guanyadors s’han convertit en in- elegibles, escollirà un nou guanyador (o nous seleccionats) a la seva pròpia voluntat.

– Les inscripcions podran mostrar-se a voluntat de l’ADI-FAD, que es reserva el dret de no mostrar els treballs que consideri inadequats.

– Els participants accepten formar part de qualsevol fotografia, entrevista, pel·lícula/vídeo i activitat promocional similar relacionada amb aquest concurs, tal com pugui ser raonablement sol·licitat per l’ADIFAD, sense cap pagament addicional. Especialment, quedarà degudament autoritzat l’ús del nom del participant, la seva biografia i imatge, fotos i/o vídeos/ pel·lícules de l’ADI-FAD i materials de màrqueting d’agències relacionades.

– No s’acceptarà en aquest concurs cap responsabilitat en relació a cap inscripció fora de termini, perduda, corrupta, il·legible o incompleta. Tota inscripció que incorri en qualsevol d’aquests casos serà rebutjada segons l’absoluta discreció de l’ADI- FAD. El comprovant de l’enviament de la inscripció no s’acceptarà com a prova de lliurament.

– Si qualsevol participant (incloent els guanyadors nacionals i internacionals) incompleix qualsevol d’aquestes normes oficials o termes i condicions, quedarà desqualificat i immediatament retornarà a l’ADI-FAD el premi rebut en relació a aquest concurs.

– El participant allibera a l’ADI-FAD i a qualsevol dels seus socis, càrrecs directius i empleats de qualsevol responsabilitat per lesió, pèrdua o danys de qualsevol tipus relacionats amb la participació en el concurs o resultants de l’acceptació, possessió o ús/mal ús de qualsevol Premi.

– L’ADI-FAD es reserva el dret a reproduir, en publicacions i revistes, qualsevol dels productes que s’hagin presentat i es compromet a informar sempre de la identitat del seu autor i el seu fabricant.

– L’ADI-FAD no és responsable de les reclamacions per plagi, desperfectes o furt que puguin patir els productes per causes alienes a l’organització.

– L’ADI-FAD es reserva el dret a poder canviar algun aspecte de les bases o el format de lliurament dels Projectes.

– Les Medalles ADI estaran regulades per la legislació espanyola i s’interpretarà d’acord amb ella. Qualsevol reclamació o qüestió que sorgeixi en virtut de, o en relació amb el present concurs, el Premi o aquestes Bases Oficials, estarà subjecta a la jurisdicció exclusiva d’Espanya.

 

Qualsevol consulta que vulgui formular-se referent al concurs serà atesa de 10 a 14 hores a:

ADI-FAD

Edifici Disseny Hub Barcelona

Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38

Planta -1, 08018 Barcelona

T: (34) 932 566 771

M: premisadi@fad.cat

Premis

Selecció de Medalles

Entre tots els projectes presentats, el jurat selecciona els deu millors projectes que optaran als guardons d’Or, Plata, Bronze i Opinió de les Medalles ADI 2018.

Selecció Medalles ADI 2018 inclou:

– 2 diplomes de Selecció Medalla ADI 2018.

– Segell oficial de Selecció Medalla ADI 2018.
– Publicació en l’edició del Book Premis ADI 2018.
– Presència a la web dels Premis ADi 2018.
– Presència a l’exposició dels Premis ADI 2018.
– Invitació a la cerimònia de lliurament dels Premis ADI 2018.
– Suport promocional en mitjans de comunicació del FAD i de la Barcelona Design Week.
– Inscripció gratuïta a l’ADI FAD durant un any, com a soci estudiant Talent.

 

Medalla ADI d’Opinió
S’atorga mitjançant la votació presencial dels socis del FAD durant la cerimònia de lliurament dels Premis ADI. Només hi haurà un premiat entre els deu projectes de la Selecció Medalles ADI.
Medalla ADI d’Opinió inclou:
– 2 diplomes de Medalla ADI d’Opinió 2018.
– Segell oficial de Medalla ADI d’Opinió 2018.
– Element distintiu a l’exposició.
– Presència a la nota de premsa especial per a guanyadors.

 

Medalla ADI d’Or, Plata i Bronze
El jurat de les Medalles ADI 2018 premiarà els tres millors projectes amb les tres medalles d’Or, Plata i Bronze.
Medalla ADI d’Or inclou:
– 1 Medalla ADI d’Or dissenyada pel guanyador de l’anterior edició.
– 2 diplomes de Medalla ADI d’Or 2018.
– Segell oficial de Medalla ADI d’Or 2018.
– Element distintiu a l’exposició.
– Presència a la nota de premsa especial per a guanyadors.
– Encàrrec remunerat del disseny de les Medalles de la següent edició.
– Inscripció a un workshop internacional.
– Inscripció gratuïta a l’ADI FAD durant un any, com a soci estudiant Talent.

 

Medalla ADI de Plata inclou:
– 1 Medalla ADI de Plata dissenyada pel guanyador de l’anterior edició.
– 2 diplomes de Medalla ADI de Plata 2018.
– Segell oficial de Medalla ADI de Plata 2018.
– Element distintiu a l’exposició.
– Presència a la nota de premsa especial per a guanyadors.
– Inscripció gratuïta a l’ADI FAD durant un any, com a soci estudiant Talent.

 

Medalla ADI de Bronze inclou:
– 1 Medalla ADI de Bronze dissenyada pel guanyador de l’anterior edició.
– 2 diplomes de Medalla ADI de Bronze 2018.
– Segell oficial de Medalla ADI de Bronze 2018.
– Element distintiu a l’exposició.
– Presència a la nota de premsa especial per a guanyadors.
– Inscripció gratuïta a l’ADI FAD durant un any, com a soci estudiant Talent.

Inscripcions

Registre

Del 20/12/2017 al 28/02/2018

La inscripció és gratuïta i es realitza en línia al web premis.adifad.org. Les inscripcions que no entreguin tota la documentació segons els paràmetres indicats quedaran desqualificades.

El període d’inscripció s’obre el dia 20 de desembre de 2017 i es tanca el 28 de febrer de 2018. Passat aquest període ja no serà possible inscriure’s al concurs. La data està subjecta a canvis a discreció de l’ADI FAD.

Els documents necessaris per omplir el formulari d’inscripció són:

– Matrícula: Una còpia de la matrícula de l’últim curs realitzat o document que ho acrediti (en cas de ser un treball realitzat per diversos estudiants, només cal la matrícula d’un d’ells). Formats: PDF, MS-Word (o Zip).

– Imatges: Entre 3 i 5 imatges del projecte. Format: JPG, GIF o PNG (300 dpi).

– Memòria: Una breu memòria del projecte que inclogui un titular descriptiu de 140 caràcters en català o castellà i anglès obligatori (una pàgina com a màxim DIN-A4). Formats: PDF, MS-Word (o Zip).

– Presentació: Un panell DIN-A2 explicatiu del projecte mitjançant imatges i text (ha d’incloure dos idiomes: català o castellà i anglès. En el cas dels participants de Catalunya hauran d’incloure també el català. Panell en sentit vertical segons el layout establert per ADI que es pot descarregar AQUÍ. Formats: JPG, PDF, GIF o PNG (màxim 600 kb). Els panells s’han de presentar físicament impresos i muntats sobre cartró ploma (3 mm) a les oficines de l’ADI-FAD, Edifici Disseny Hub Barcelona Badajoz, 175-177, Planta -1, 08018 Barcelona. Indicar Medalles ADI 2018.

– Vídeo: Enllaç (opcional) a un vídeo explicatiu del projecte.

 

Els documents necessaris per a l’exposició dels deu projectes seleccionats són:

Per a l’exposició, els dissenyadors dels projectes seleccionats seran contactats mitjançant correu electrònic i s’hauran de presentar personalment a les oficines de l’ADI-FAD (en cas de viure a l’estranger, es podrà concretar una reunió per videoconferència) a l’edifici del Museu del Disseny Hub Barcelona, amb el següent material:

– Maqueta o prototip a escala real (especificar l’escala quan no sigui E:1/1).

– Un CD o llapis de memòria compatible amb PC i Mac amb:
– Panell DIN-A1: explicatiu del projecte, imprès i sobre suport cartró ploma. Format: PDF, TIFF (300 dpi).
– Sinopsi del projecte, amb un màxim de 4 pàgines, en format DIN-A4.
– Entre 5 i 10 imatges en format TIFF (300 dpi), amb dimensions orientatives de 21×29 cm.
– Un document de text amb una breu explicació de cada imatge, com a peu d’imatge.

 

Es podran presentar també, de manera opcional, annexos i dossiers referents al projecte que s’hauran d’enviar per correu postal a:

ADI-FAD / Edifici Disseny Hub Barcelona Badajoz, 175-177 Planta -1. 08018 Barcelona, o entregar personalment a les oficines de l’ADI-FAD:

Plaça de les Glòries Catalanes, 37-38, Planta -1, 08018 Barcelona.

T.: (34) 932 566 771

Mail: premisadi@fad.cat