MEDALLA ADI D’OR 2016 PER A PLOW 2.7

/ Veredicte del Jurat _ Projecte molt ben acabat, de qualitat gairebé professional, que millora un producte existent a nivell ergonòmic i d’usabilitat, posant l’accent en la seguretat.

 

Descobreix els guanyadors i finalistes dels Premis ADI 2016 a l’arxiu online!

Ens veiem al 2018! Fins llavors, segueix-nos al Blog de l’ADI.

Presentació

La Medalla ADI és el premi amb més tradició en el panorama del disseny al nostre país per a estudiants de disseny industrial. Instituït amb aquest nom l’any 1976, s’ha convocat sense interrupció fins avui. Amb un tema obert, la convocatòria s’adreça a joves dissenyadors sorgits recentment de les escoles, i té com a objectiu contribuir a establir ponts entre l’àmbit acadèmic i el món industrial i comercial.

La selecció dels deu projectes que opten als premis es tasca de la junta de l’ADI-FAD, que ha procurat que la major part de vessants de la disciplina hi siguin representades. Se sol donar prioritat a aquells projectes que tenen una especial força conceptual, una bona resolució tècnica o una recerca acurada de la problemàtica a resoldre.

Organitzat en paral·lel amb els Premis Delta de Disseny Industrial, la Medalla ADI compta amb el mateix jurat internacional, que s’encarregarà de deliberar sobre els millors projectes mereixedors d’una medalla d’or, de plata i de bronze, respectivament. El guanyador de la Medalla ADI d’or rep, a més, una inscripció gratuïta per a participar a un Workshop internacional i l’encàrrec remunerat de dissenyar les Medalles de la següent convocatòria.

Calendari

Període d’inscripció: 24/11/2015 al 11/02/2016

Reunió Finalistes: entre el 22/02 i el 11/03/2016

Inauguració de l’exposició: 6 de juny de 2016

Lliurament de premis: 9 de juny de 2016

FADfest: del 6 al 12 de juny de 2016

Bases

OBJECTIU

L’Associació de Disseny Industrial ADI-FAD convoca als joves professionals sorgits recentment de les escoles a presentar el seu Projecte Final de Grau, Màster o Postgrau al premi Medalla ADI 2016 de disseny industrial, dins del marc dels Premis ADI 2016.

La finalitat d’aquest premi és donar relleu públic als millors projectes realitzats al final del període de formació, posant un èmfasi especial en aquells que destaquen per les seves aportacions conceptuals, pel procés de recerca que representen i/o pels aspectes d’innovació que comporten en el camp del disseny.

De tema obert, aquesta convocatòria té com a objectiu contribuir a establir ponts entre l’àmbit acadèmic i el món industrial i comercial.

 

PARTICIPACIÓ

Podran participar en el premi Medalla ADI 2016 tots els joves dissenyadors el Projecte Final dels quals hagi estat aprovat entre 2013 i el final de la convocatòria actual (febrer de 2016) i que provinguin de qualsevol de les escoles que imparteixen estudis de nivell superior de disseny industrial, de producte o de disciplines afins.

Es podran presentar tots aquells estudiants espanyols o estrangers que hagin realitzat el projecte en una escola espanyola i també els estudiants espanyols que hagin realitzat el seu projecte a l’estranger.

Queden exclosos els projectes que ja hagin optat al Premi Medalla ADI en edicions anteriors o que hagin estat comercialitzats abans del lliurament del Premio Medalla ADI.

 

FASES DEL CONCURS

La convocatòria del premi s’articula en dues fases:

A la primera, la junta de l’ADI-FAD, formada per professionals del disseny, la comunicació i la docència, selecciona un màxim de 10 projectes entre tots els presentats.

A la segona fase, aquests projectes seran jutjats pel Jurat internacional dels Premis Delta 2016, que atorgarà una Medalla d’Or, una de Plata i una de Bronze als 3 projectes que consideri mereixedors de tals reconeixements.

 

INFORMACIÓ LEGAL

Exposició

– Els 10 projectes finalistes es mostraran en l’exposició del FADfest i els prototips o maquetes hauran de romandre en aquesta fins a la finalització de la mateixa.

– El FAD assegurarà els prototips o maquetes des del moment del seu lliurament fins a la data fixada per a la seva recollida. L’organització no es farà responsable d’aquelles peces que no siguin recollides a la data estipulada. El FAD, com a prenedor de l’assegurança de l’exposició, es fa responsable de possibles desperfectes i les seves indemnitzacions, sempre que estiguin recollides dins dels paràmetres estipulats per l’assegurança. Ni el FAD, ni l’ADI-FAD es responsabilitzen del deteriorament de les peces exposades en la mostra del FADfest, més enllà de l’estrictament estipulat i aprovat per l’assegurança. Tampoc es fa responsable cap de les dues entitats de cap desperfecte o incidència que les peces finalistes presentades a l’exposició puguin sofrir durant el trasllat fins a i des del FAD.

– Un cop finalitzada l’exposició, es comunicarà per mail als seleccionats la data i el lloc de recollida de productes. En cas de no retirar-se el material en el període de temps estipulat, l’ADI-FAD disposarà d’ells de la forma que consideri oportuna.

– Les despeses de transport fins a o des del FAD o fins a o des del magatzem que s’habiliti correran a càrrec del participant. Durant el transport de cada projecte, totes les despeses auxiliars, inclosos els d’embalatge, transport i assegurança, totes les inscripcions i el cost d’altres materials per a la presentació del projecte, aniran a càrrec del participant.

– Els projectes presentats quedaran a la disposició de l’ADI-FAD per a que l’entitat pugui dur a terme la promoció i difusió dels premiats i seleccionats.

 

Drets de les Medalles ADI 2016

– Els productes guanyadors podran utilitzar la marca homologada Medalla ADI 2016, en les seves versions d’Or, Plata o bronze, respectivament. L’ús de les marques se sotmetrà a la normativa gràfica de l’ADI-FAD.

– Els productes Finalistes inscrits en la segona fase podran disposar de la marca registrada i homologada per l’ADI-FAD “Finalista Medalla ADI 2016”, on figurarà la condició de producte Finalista 2016.

 

Difusió

– L’ADI-FAD es reserva el dret d’organitzar diferents activitats de difusió, així com una exposició itinerant amb els productes finalistes i els guanyadors. Per aquest motiu, els dissenyadors hauran de facilitar, en la mesura del possible, el material exposat del projecto finalista o guanyador quan l’ADI-FAD ho requereixi per a aquest tipus d’esdeveniments.

 

Condicions legals

– L’ADI-FAD no es responsabilitza de la veracitat de les dades aportades pels participants.

– La participació en aquests Premis pressuposa la total acceptació de les bases, la interpretació de les quals correspon a la Junta de l’ADI-FAD.

– La convocatòria de les Medalles ADI 2016 es farà pública per mitjà d’aquestes bases i a través de la seva difusió als mitjans de comunicació.

– El material i els treballs que s’hagin presentat pertanyen als seus autors, sent aquesta una propietat irrenunciable. El disseny presentat no pot incomplir de cap manera els drets de propietat intel·lectual i/o industrial de cap tercer. La responsabilitat, en cas d’infracció de drets de tercers, recaurà en el participant.

– Els participants han de declarar els noms de qualsevol tercer que pugui tenir drets de propietat intel·lectual, morals o d’un altre tipus en tot allò relacionat amb la inscripció, el seu disseny o desenvolupament. Els participants han de poder demostrar, prèvia sol·licitud, que qualsevol dret d’un tercer ha estat cedit, llicenciat en favor del/dels participant/s, o que s’ha renunciat al mateix de manera apropiada, amb caràcter general.

– Participant en el concurs, els participants reconeixen sotmetre’s en aquestes Bases Oficials i els Termes i Condicions que són finals i vinculants en tots els aspectes, quedant especificat que el jurat no està obligat a exposar els motius de les seves decisions. En cas que el jurat decideixi que qualsevol dels finalistes o guanyadors s’han convertit en inelegibles, escollirà un nou guanyador (o nous finalistes) a la seva pròpia voluntat.

– Les inscripcions podran mostrar-se a voluntat de l’ADI-FAD, que es reserva el dret de no mostrar els treballs que consideri inadequats.

– Els participants accepten formar part de qualsevol fotografia, entrevista, pel·lícula/vídeo i activitat promocional similar relacionada amb aquest concurs, tal com pugui ser raonablement sol·licitat per l’ADIFAD, sense cap pagament addicional. Especialment, quedarà degudament autoritzat l’ús del nom del participant, la seva biografia i imatge, fotos i/o vídeos/pel·lícules de l’ADI-FAD i materials de màrqueting d’agències relacionades.

– No s’acceptarà en aquest concurs cap responsabilitat en relació a cap inscripció fora de termini, perduda, corrupta, il·legible o incompleta. Tota inscripció que incorri en qualsevol d’aquests casos serà rebutjada segons l’absoluta discreció de l’ADI-FAD. El comprovant de l’enviament de la inscripció no s’acceptarà com a prova de lliurament.

– Si qualsevol participant (incloent els guanyadors nacionals i internacionals) incompleix qualsevol d’aquestes normes oficials o termes i condicions, quedarà desqualificat i immediatament retornarà a l’ADI-FAD el premi rebut en relació a aquest concurs.

– El participant allibera a l’ADI-FAD i a qualsevol dels seus socis, càrrecs directius i empleats de qualsevol responsabilitat per lesió, pèrdua o danys de qualsevol tipus relacionats amb la participació en el concurs o resultants de l’acceptació, possessió o ús/mal ús de qualsevol premi.

– L’ADI-FAD es reserva el dret a reproduir, en publicacions i revistes, qualsevol dels productes que s’hagin presentat i es compromet a informar sempre de la identitat del seu autor i el seu fabricant.

– L’ADI-FAD no és responsable de les reclamacions per plagi, desperfectes o furt que puguin sofrir els productes per causes alienes a l’organització.

– L’ADI-FAD es reserva el dret a poder canviar algun aspecte de les bases o el format de lliurament dels projectes.

– Les Medalles ADI estaran regulades per la legislació espanyola i s’interpretarà d’acord amb ella. Qualsevol reclamació o qüestió que sorgeixi en virtut de, o en relació amb el present concurs, el premi o aquestes Bases Oficials, estarà subjecta a la jurisdicció exclusiva d’Espanya.

 

Qualsevol consulta que vulgui formular-se referent al concurs serà atesa de 10 a 14 hores a:

Presencialment:

ADI-FAD (Edifici Disseny Hub Barcelona)

Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38

Planta -1 08018 Barcelona

Telèfon: (34) 932566770 / (34) 932566771

Mail:premisadi@adifad.org

Premis

La convocatòria de la Medalla ADI, el jurat, l’exposició i la presentació dels projectes als mitjans de comunicació es desenvoluparan conjuntament amb els actes dels Premis ADI 2016.

 

Finalista:

A la primera fase se seleccionaran els 10 millors projectes, que optaran als guardons d’or, plata i bronze de la Medalla ADI 2016.

 

PACK FINALISTES

– 2 diplomes de Finalista Medalla ADI 2016.

– Segell oficial de Finalista Medalla ADI 2016.

– Presència al catàleg imprès dels Premis ADI 2016.

– Presència al catàleg online de la web.

– Presència a l’exposició dels Premis ADI.

– Invitació a la ceremònia d’entrega dels Premis ADI 2016.

– Inscripció gratuita a l’ADI-FAD, durante un any, com a soci estudiant.

– Suport promocional de l’ADI-FAD i el FADfest en mitjans nacionals i internacionals especialitzats.

 

Medalla ADI d’Or, de Plata i de Bronze:

El jurat de les Medalles ADI guardonarà els tres millors Projectes amb les tres medalles, d’Or, Plata i Bronze.

 

PACK MEDALLA D’OR

– Pack Finalista

– 1 Medalla ADI d’Or dissenyada pel guanyador de l’anterior edició.

– 2 diplomes de Medalla ADI d’Or 2016.

– Segell oficial de Medalla ADI d’Or 2016.

– Element distintiu a l’exposición.

– Presència en la Nota de Premsa especial de guanyadors.

– Encàrrec remunerat del disseny de les Medalles de la següent edició.

– Inscripció a un Workshop internacional.

– Participació totalment gratuïta a una de les dues següents edicions dels Premis Delta (això no implica accés directe a la segona fase, el producte serà jutjat en igualtat de condicions en la primera fase del Premi)

 

PACK MEDALLA DE PLATA

– Pack Finalista

– 1 Medalla ADI de Plata dissenyada pel guanyador de l’anterior edició.

– 2 diplomes de Medalla ADI de Plata 2016.

– Segell oficial de Medalla ADI de Plata 2016.

– Element distintiu a l’exposición.

– Presència en la Nota de Premsa especial de guanyadors.

– Participació totalment gratuïta a una de les dues següents edicions dels Premis Delta (això no implica accés directe a la segona fase, el producte serà jutjat en igualtat de condicions en la primera fase del Premi)

 

PACK MEDALLA DE BRONZE

– Pack Finalista

– 1 Medalla ADI de Bronze dissenyada pel guanyador de l’anterior edició.

– 2 diplomes de Medalla ADI de Bronze 2016.

– Segell oficial de Medalla ADI de Bronze 2016.

– Element distintiu a l’exposición.

– Presència en la Nota de Premsa especial de guanyadors.

– Participació totalment gratuïta a una de les dues següents edicions dels Premis Delta (això no implica accés directe a la segona fase, el producte serà jutjat en igualtat de condicions en la primera fase del Premi)

Jurat

La valoració dels projectes presentats a les Medalles ADI 2016 es realitza en dues fases. A la primera el jurat és la Junta de l’ADI-FAD, formada per professionals del disseny, la comunicació i la docència.

A la segona, el jurat és compartit amb els Premis Delta. Es tracta d’un jurat independent i internacional, format per 5 membres, experts en diferents camps vinculats al disseny industrial, que examinaran físicament les maquetes i prototips seguint els criteris de valoració proposats per l’ADI-FAD i els membres del jurat per determinar els guanyadors.

En cas que algun dels membres del Jurat estigui relacionat amb algun dels productes presentats, s’abstindrà durant la votació. En el transcurs de les deliberacions, en cas d’empat, el president del Jurat ostenta el vot de qualitat. El Jurat no podrà declarar desert el concurs, però es reserva el dret de canviar les condicions d’assignació dels premis. El veredicte serà justificat i inapel·lable i els premis seran atorgats en un acte públic.

En aquesta edició, el jurat està format per Jasper Morrison, Jeannette Altherr, Mathias Schwartz-Clauss, Xavier Costa i Gracia Cardona.

Jasper Morrison

Designer

Gracia Cardona

Presidenta de ADI-FAD

Jeannette Altherr

industrial designer

Alexander von Vegesack

Director Domaine de Boisbuchet

Xavier Costa

CEO of Lékué

Inscripcions

Registre tancat

Primera fase: 24/11/2015 al 11/02/2016

La inscripció és gratuïta i es realitza de forma online.

El període d’inscripció s’obre el dia 24 de novembre de 2015 i es tanca l’11 de febrer de 2016. Passat aquest període ja no serà possible inscriure’s en el concurs. Aquesta data està subjecta a canvis a discreció de l’ADI-FAD.

Els documents necessaris per emplenar el formulari d’inscripció són:

– Una còpia de la matrícula de l’últim curs realitzat o un document que ho acrediti (en cas de ser un projecte realitzat per diversos estudiants, només cal presentar la matrícula d’un d’ells)

Formats: PDF, MS-Word (o Zip)

– Entre 2 i 4 imatges del projecte.

Formats: JPG, GIF o PNG (baixa qualitat)

– Una breu memòria del projecte (d’una pàgina com a màxim)

Formats: PDF, MS-Word (o Zip).

– Un panell DIN-A1, en sentit vertical, explicatiu del projecte mitjançant imatges i text (incloure els 3 idiomes: castellà, català i anglès)

Formats: JPG, GIF o PNG (baixa resolució. màx. 600kb)

– Enllaç (opcional) a un vídeo explicatiu del projecte.

 

Es podran presentar també, de manera opcional, annexos o dossiers referents al projecte que hauran d’enviar-se per correu postal a:

Associació de Disseny Industrial ADI-FAD

Badajoz, 175-177 Planta -1

08018 Barcelona

O lliurar personalment en les oficines de l’ADI-FAD (concertar cita prèvia):

Plaça de les Glòries Catalanes, 37-38, Planta -1

08018 Barcelona

 

Segona fase:

Per a la seva presentació davant el jurat, els dissenyadors dels projectes seleccionats seran contactats mitjançant correu electrònic i hauran de personar-se a les oficines de l’ADI-FAD (en cas de viure a l’estranger, es podrà concertar una reunió per Skype) a l’edifici del Disseny Hub Barcelona, el dia acordat amb el següent material:

– Una maqueta o prototip a escala real (especificar l’escala quan no sigui E: 1/1)

– El panell DIN-A1 explicatiu del projecte en cas d’haver fet modificacions del presentat a la 1a fase. Formats: PDF, TIFF (300dpi de resolució)

– Les imatges presentades a la 1a fase en format TIFF (300 dpi de resolució)

Medalla

Les primeres medalles, lliurades al 1976, van ser dissenyades per Beth Galí, coincidint amb la primera edició del guardó. Aquest mateix any va ser ella l’encarregada del disseny del Trofeu dels Delta. Tot i això, des de la segona edició, el disseny de les Medalles va passar a ser un encàrrec remunerat per al guanyador de l’edició anterior del certamen, com a reconeixement al seu treball. Per tant, com a pansa amb el trofeu dels Delta, el disseny canvia en cada edició.

Enguany, el disseny de les medalles és d’Adrià Pedrosa, guanyador de la Medalla d’Or de 2014 pel projecte Jib-ster.

FAQ

Quins tipus de projectes es poden presentar?

Seran admesos tots aquells projectes relacionats directament amb el disseny industrial o de producte, de final de carrera, de màster o postgrau d’universitats o centres que imparteixin disseny de producte, disseny industrial o alguna disciplina afí.

 

Qui forma la junta de l’ADI-FAD?

Aquesta informació es troba a disposició de qualsevol persona al blog de l’ADI-FAD

 

Quan es reuneix el jurat?

El jurat es reunirà un cop l’exposició estigui muntada, per tal de poder valorar les maquetes i prototips de forma física.

 

Com funciona el jurat?

El jurat rep la informació que es facilita al fer la inscripció per estudiar-la durant unes setmanes. Finalment s’organitza una reunió, un cop muntada l’exposició, en la que cadascun dels membres del jurat exposa les seves opinions i es debat sobre cadascun dels projectes finalistes. Aquest mateix dia es pren la decisió dels projectes guardonats.

 

Quan s’enviarà el segell de finalista?

El segell de finalista només s’entregarà a aquells que s’inscriguin a la segona fase. El segell es lliurarà un cop tancada la segona fase d’inscripció.

 

Quan s’enviarà el segell de guanyador?

El segell dels guanyadors es lliurarà la setmana següent a la cerimònia de lliurament de premis.

 

Qui tindrà Medalla?

Els guanyadors de la Medalla d’Or, Plata i Bronze obtindran una medalla que es lliurarà durant la cerimònia.

 

Quants diplomes i medalles es donen per projecte?

Per cada producte guanyador, s’entregaran dos diplomes i una medalla durant la cerimònia. En cas de estar interessats en un duplicat, es podrà sol·licitar a les oficines de l’ADI-FAD, per correu o per telèfon. Cada duplicat té un cost, del que us informaran les coordinadores de la secretaria.

En el cas dels projectes finalistes, s’entregaran dos diplomes a la sortida de la cerimònia. En cas d’estar interessats en un duplicat, es podrà sol·licitar a les oficines de l’ADI-FAD, per correu o per telèfon. Cada duplicat té un cost, del que us informaran les coordinadores de la secretaria.

Les despeses d’enviament correran a càrrec de l’interessat.

 

Quants catàlegs puc tenir si sóc guanyador?

Cada projecte guanyador té dret a 2 catàlegs. En cas de voler algun exemplar més, s’ha de comprar.

 

Puc tenir un catàleg si sóc soci?

Tots els socis tenen dret a un exemplar gratuït, que poden recollir a les oficines de l’ADI-FAD, amb cita prèvia.

 

Quan podré conèixer si sóc finalista?

Informarem a tots els participants de si són finalistes la setmana després de la reunió de la junta de l’ADI-FAD.

 

Quan podré saber si soc guanyador?

Els resultats no es podran saber, sota cap concepte, fins al moment de la cerimònia.

 

Quanta gent pot assistir a la cerimònia?

L’aforament de l’espai és limitat. Per aquest motiu, només podran assistir entre dues i tres persones per projecte finalista. En cas que quedin seients lliures, s’oferiran les invitacions als socis de l’ADI-FAD. És obligatori confirmar l’assistència per mail a la secretaria i rebre la confirmació. En cas contrari no es podrà accedir a l’auditori . 

 

Si vull assistir a la cerimònia, quin procediment he de seguir?

Per assistir a la cerimònia s’ha d’escriure un mail a la secretaria en el que s’informi del projecte finalista i els noms dels assistents (fins a un màxim de 3 per producte entre empresa i dissenyador) Es necessari rebre el mail de confirmació per poder assistir a la cerimònia. En cas de no rebre resposta es pot contactar per telèfon amb la oficina de l’ADI.

 

Quin preu té assistir a la cerimònia?

Assistir a la cerimònia és gratuït per als finalistes de les Medalles ADI. Tot i així és obligatori seguir el procediment.

 

Què passa si no puc assistir a la cerimònia i sóc guanyador?

En cas que no puguis assistir, des de l’oficina de l’ADI-FAD t’enviarem la Medalla, els diplomes i els catàlegs corresponents. L’ADI es farà càrrec de les despeses d’enviament.

 

Quant de temps dura l’exposició?

L’exposició té una durada aproximada de 3 mesos. Durant aquest temps no es podran retirar les maquetes o prototips.

 

Puc venir a col·locar la meva maqueta a l’exposició?

És preferible, però s’haurà d’informar prèviament a l’equip de l’ADI i als dissenyadors encarregats de l’exposició.

 

Es pot acompanyar l’objecte d’altres elements o accessoris?

En principi no. Només s’acceptaran objectes indispensables per a la comprensió del producte finalista. Tots aquells elements extres que s’accepti incorporar correran a càrrec del participant.

 

Es pot enviar la maqueta amb una empresa de missatgeria?

Sí, sempre i quan al paquet pugui identificar-se clarament el número d’inscripció, el nom del producte i l’empresa. Si s’escau, a l’interior s’hauran d’incloure unes instruccions clares del muntatge.

 

A quina adreça s’ha de fer arribar el material?

Tots els productes s’han d’enviar a:

Associació de Disseny Industrial ADI-FAD (Edifici Disseny Hub Barcelona)

Badajoz, 175-177

08018 Barcelona

Els productes enviats hauran de poder identificar-se sense necessitat d’obrir l’embalatge, pel que en el paquet s’hauran d’especificar el nom del producte i el número d’inscripció.

 

Qui paga el transport de la peça?

El participant assumirà el cost del transport de la peça, tant per l’entrega com per a la recollida.

 

La peça em serà retornada?

Les peces s’hauran de recollir el dia del desmuntatge a l’espai expositiu. En cas de no poder assistir personalment, les peces es podran enviar per empresa de missatgeria. Les despeses correran a càrrec del participant. Ni el FAD ni l’ADI-FAD acceptaran reclamacions per els possibles desperfectes ocasionats durant el transport de la peça. Totes aquelles peces que no siguin recollides abans de la data establerta, quedaran a disposició de l’ADI-FAD.

 

Es pot deixar el material d’embalatge emmagatzemat a l’edifici fins a la recollida dels productes?

No disposem de cap magatzem, pel que preferiblement l’empresa se l’haurà d’endur al final del muntatge i tornar-lo a portar durant la recollida.

En cas que la peça no pugui exposar-se per temes de mida, pes o similar, com es mostrarà a l’exposició? Qui es farà càrrec de les despeses?

En els casos excepcionals en els que el producte no pugui ésser exposat, el participant subministrarà tota la informació gràfica i/o audiovisual necessària per tal que el Jurat pugui efectuar una correcta avaluació, i indicarà la ubicació física del producte en qüestió per a una eventual verificació en persona.

 

Quan s’han d’entregar i recollir els prototips?

Des de l’ADI ens posarem en contacte amb els finalistes per a comunicar les dates. No es podran entregar ni recollir els productes fora d’aquestes dates, ja que l’entitat no disposa d’espai on emmagatzemar les peces.